O KROK OD JEDNOMYŚLNOŚCI

  • 19.09.2022, 18:00 (aktualizacja 20.09.2022, 07:51)
  • MC
O KROK OD JEDNOMYŚLNOŚCI Zdj.: Gmina Ogrodzieniec/Facebook Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

Podziel się:

Oceń:

(gmina Ogrodzieniec) Rada Miejska w Ogrodzieńcu zdecydowaną większością głosów (13 do 1) udzieliła Burmistrz Annie Pilarczyk wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu odbyła się 28 czerwca. Na początku posiedzenia Burmistrz Anna Pilarczyk przybliżyła Raport o stanie gminy. To dokument, który każdego roku wójtowie i burmistrzowie przekładają radnym. Dotyczy on najważniejszych aspektów działania samorządu i dotyczy ubiegłego roku. Jest on wcześniej udostępniany, a mieszkańcy gminy mogą zgłaszać się do wzięcia udziału w debacie, która przeprowadzana jest podczas sesji absolutoryjnej.
-Raport o stanie Gminy Ogrodzieniec zawsze jest bardzo obszerny. Świadczy to o tym, ile pracy cały zespół wkłada w to, aby każdego roku polepszało się życie mieszkańców naszej gminy. Raport to blisko 900 stron. Obejmuje wszystkie ważne zadania, które były zrealizowane w ubiegłym roku. Umożliwia poznanie wyznaczonych kierunków działania i celów, a także osiągniętych rezultatów i uzyskanych efektów. Gmina wraz z jednostkami podległymi i spółkami nieustannie zabiegała i zabiega o środki zewnętrzne, które pozwalają nam realizować różnorodne inwestycje i wydarzenia kulturalne. Skarbnik niedawno mi powiedział, że jest mocno zaskoczony, że praktycznie każde zadanie, które realizujemy jest realizowane ze środków zewnętrznych, a nasze środki są tylko środkami dodatkowymi- mówiła Burmistrz Anna Pilarczyk prezentując Raport o stanie gminy za rok ubiegły.


Nadwyżka budżetowa i środki zewnętrzne na inwestycje
Raport o stanie Gminy Ogrodzieniec 2021 liczy dokładnie 820 stron i podzielony jest na 14 rozbudowanych rozdziałów dotyczących na przykład budżetu gminy, oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zamówień publicznych, transportu zbiorowego, kultury, bezpieczeństwa, oświaty, czy też inwestycji i rozwoju gospodarczego samorządu.
Jak czytamy w Raporcie (dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec), dochody gminy w roku 2021 wyniosły ponad 61,3 miliona złotych (w tym bieżące to 44.671.056,44 zł, a majątkowe 16.648.059,06 zł).
Zeszłoroczne wydatki budżetu gminy wyniosły blisko 53,9 miliona złotych (w tym wydatki bieżące to kwota 40.709.931,37 zł, a majątkowe 13.168.466,98 zł). Uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie prawie 7,5 miliona złotych.
Wśród źródeł dochodów majątkowych dużą ich część stanowiły w ubiegłym roku dotacje i środki na inwestycje (kwota 6.582.544,84 zł) oraz dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych (4.733.377,07 zł). Po stronie dochodów bieżących ponad 1,5 miliona złotych stanowiły środki zewnętrzne, np. ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, z budżetu Unii Europejskiej, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z Fundacji BGK, Ministerstwa Edukacji i Nauki, czy też Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jeśli zaś chodzi o środki zewnętrzne na inwestycje, czyli dochody majątkowe, to z różnych źródeł pozyskano w ubiegłym roku blisko 9,2 mln złotych. W Raporcie o stanie Gminy Ogrodzieniec wymieniono wszystkie kwoty ze wskazaniem zadań, na które są przeznaczone. Na tej liście widnieją na przykład: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od cmentarza w Ogrodzieńcu do drogi do Podzamcza, rozwój Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu, przebudowa ulicy Słowackiego, przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Mokrusie i Klubu Senior+ w Gminie Ogrodzieniec, odwodnienie budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kościuszki i Orzeszkowej, zakup meleksa, budowa tężni solankowej.
W 2021 roku gmina nie korzystała z kredytów, ani emisji obligacji. Na spłatę długu, jaki ma gmina przeznaczono w ubiegłym roku 600 tysięcy złotych, a stan zadłużenia na dzień 31 grudnia ‘21 r. wynosił 12,2 mln złotych.
Przedstawiając dane zawarte w Raporcie, Burmistrz Anna Pilarczyk dziękowała za pracę i zaangażowanie wszystkim członkom Rady Miejskiej, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy.

Sekretarz Maria Milejska: Gmina zmienia się na lepsze na naszych oczach
Do debaty nad Raportem nie zgłosił się żaden mieszkaniec, głosu w dyskusji nie zabierali też radni. Bardzo ciepłe słowa w kierunku Burmistrz skierowała Sekretarz Gminy Maria Milejska. Przypomniała, że mijają właśnie cztery lata kadencji, w której na czele Ogrodzieńca stoi Anna Pilarczyk. Jak mówiła Maria Milejska, minione lata to czas ciężkiej pracy Radnych, Burmistrz, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.
-To cztery lata (...) pracy wytężonej i bardzo efektywnej, która realnie wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy Ogrodzieniec. (...) Gmina zmienia się na lepsze na naszych oczach. Nasz region pięknieje. Staje się nie tyko dobrym miejscem do spędzania codzienności dla naszych mieszkańców, ale staje się atrakcją turystyczną, przyciągającą coraz większe rzesze turystów. Jesteśmy gminą nie tylko rozpoznawalną, ale też coraz bardziej atrakcyjną dla turystów i osób, które chcą związać się z nami, budując tu domy, czy zamierzają realizować tu inwestycje- mówiła Sekretarz Maria Milejska. -Motorem i siłą sprawczą podejmowanych przez ten okres wielomilionowych inwestycji z udziałem środków zewnętrznych jest nasza Pani Burmistrz Anna Pilarczyk. Kobieta o wielkiej mocy i ogromnym sercu. Dla niej nie ma nieosiągalnych celów, ani problemów, których nie warto czy nie można rozwiązać. Stawia im wszystkim czoła, a efekty jej starań i dokonań są widoczne we wszystkich sferach życia naszej gminy. (...)
W dalszej części swego wystąpienia Maria Milejska nie kryła wzruszenia, gdy wspomniała o tym, jaką cenę przyszło zapłacić Burmistrz Pilarczyk za dotychczasowy wysiłek i wytężoną pracę: -To, że zmieniamy naszą małą ojczyznę na lepsze jest jej wielką zasługą, okupioną ogromnym wysiłkiem, nakładem pracy, sił i zdrowia, który pewnie widzą tylko najbliżsi współpracownicy. Ta ciężka praca doprowadziła do przerwy w wykonywaniu pracy, spowodowanej chorobą. Dziękuję Bogu, że wróciła do zdrowia. Cieszę się, że jest wciąż z nami, prowadząc nas do realizacji kolejnych zadań i wyzwań. Jestem dumna ze zmian, jakich udało się dokonać w naszej gminie i z tego, że mogę ją wspierać w codziennych działaniach (...). I pomimo upływu lat nie ustaje w tych wysiłkach. Nie popadła w rutynę i nie osiadła na laurach. Raczej coraz bardziej rozpędza się w działaniu (...). I wciąż pozostaje otwarta na problemy wszystkich nas, mieszkańców niezależnie od tego, czy problemy te są małe, czy wielkie, bo doskonale wie, że dla każdego mieszkańca jego sprawa jest tą jedyną i tą najważniejszą. Za to wszystko, za ogromne serce włożone w pracę, spełnianie swoich obowiązków chcę jej podziękować i życzyć, by w zdrowiu wciąż znajdowała tyle zapału i siły, co do tej pory; by te wszystkie ambitne i wartościowe cele zostały osiągnięte tak, byśmy wszyscy mogli czuć dumę i radość z bycia mieszkańcami Ziemi Ogrodzienieckiej (...).

13 głosów “za” udzieleniem wotum oraz absolutorium
Rada Miejska w Ogrodzieńcu podjęła kilka uchwał, które są niezwykle istotne w każdym samorządzie - wśród nich uchwała ws. udzielenia wotum zaufania Burmistrz Annie Pilarczyk oraz udzielenie jej absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy. Poniżej wyniki głosowań nad tymi uchwałami:
- uchwała ws. udzielenia wotum zaufania: 13 głosów za (Karolina Adamus, Wioletta Baran, Wanda Bednarz, Zbigniew Fabiańczyk, Grażyna Gołuchowska, Ilona Guzik, Beata Jakacz, Jerzy Janoska, Małgorzata Janoska, Michał Kusiak, Beata Pawełczyk, Stanisław Smętek, Elżbieta Stanek), 1 przeciw (Martyna Brożek)
- uchwała ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Ogrodzieńcu za 2021 rok - 12 głosów za (Karolina Adamus, Wioletta Baran, Wanda Bednarz, Zbigniew Fabiańczyk, Grażyna Gołuchowska, Ilona Guzik, Beata Jakacz, Jerzy Janoska, Małgorzata Janoska, Michał Kusiak, Beata Pawełczyk, Stanisław Smętek), 2 wstrzymujące się (Martyna Brożek, Elżbieta Stanek)
- uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2021 rok - 13 głosów za (Karolina Adamus, Wioletta Baran, Wanda Bednarz, Zbigniew Fabiańczyk, Grażyna Gołuchowska, Ilona Guzik, Beata Jakacz, Jerzy Janoska, Małgorzata Janoska, Michał Kusiak, Beata Pawełczyk, Stanisław Smętek, Elżbieta Stanek), 1 wstrzymujący się (Martyna Brożek)
- uchwała ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok - 13 głosów za (Karolina Adamus, Wioletta Baran, Wanda Bednarz, Zbigniew Fabiańczyk, Grażyna Gołuchowska, Ilona Guzik, Beata Jakacz, Jerzy Janoska, Małgorzata Janoska, Michał Kusiak, Beata Pawełczyk, Stanisław Smętek, Elżbieta Stanek), 1 wstrzymujący się (Martyna Brożek).
Po głosowaniu radnych Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Janoska pogratulowała Burmistrz Annie Pilarczyk uzyskania wotum zaufania oraz absolutorium: -Mam przyjemność wręczyć w imieniu Rady, a pani Sekretarz (Maria Milejska - red.) w imieniu pracowników urzędu, podziękowanie dla pani Anny Pilarczyk, Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec za dotychczasową współpracę, trud, wysiłek, konsekwencję w działaniach na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Proszę przyjąć życzenia dalszych sukcesów, zdrowia i satysfakcji.

Burmistrz: Dziękuję, że jesteście i pomagacie w ciężkiej pracy
Anna Pilarczyk podziękowała Radnym za udzielenie jej wotum zaufania i absolutorium, mówiąc, że jest to dla niej odznaka za pracę, a jednocześnie deklaracja jeszcze cięższej i intensywniejszej pracy na rzecz mieszkańców.
- Te cztery lata naprawdę minęły bardzo szybko. Pamiętam, jak na pierwszej sesji, gdy zostałam wybrana na Burmistrza, była pani skarbnik powiedziała, że wiszą nad nami czarne chmury, że nie przeżyjemy nawet jednego roku, że na nic nie będzie, że za chwilę zarząd komisaryczny itd. Zdobyliśmy prawie 60 milionów złotych (środków zewnętrznych - red.), a zdobywamy kolejne pieniądze (...) i rozwijamy się dalej. Jeszcze raz serdeczne podziękowania wam wszystkim za to, że jesteście i pomagacie w tej ciężkiej pracy. (...) Na pewno popełniam wiele błędów, może nawet nie mam ich świadomości, dlatego zwracajcie mi uwagę co powinnam zmieniać, żeby było lepsze dla nas. Jeżeli coś jest nie tak, jestem osobą, która potrafi się przyznać do błędu i go naprawić. Żadnego problemu nie chowam pod dywan, tylko każdy próbuję rozwiązywać. Niestety moja natura jest naturą choleryczki, (...) musicie to wiedzieć, że czasami współpraca ze mną nie jest łatwa. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych. (...) Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeżeli kogoś zawiodłam, to przepraszam i postaram się, aby w następnych latach nie zawodzić - mówiła w trakcie sesji absolutoryjnej Burmistrz Ogrodzieńca Anna Pilarczyk.

(MC) Zdj.: Gmina Ogrodzieniec/Facebook

MC

Zdjęcia (2)


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe