SZCZEKOCINY IDĄ DROGĄ SPOŁECZNEJ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ. Czy to już nie było w PRL-u?

  • 16.04.2021, 15:27 (aktualizacja 31.07.2022, 15:34)
  • Sebastian Michalak
SZCZEKOCINY IDĄ DROGĄ SPOŁECZNEJ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ. Czy to już…

Podziel się:

Oceń:

(Szczekociny) 25 marca Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła uchwałę o przekształceniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w spółkę, oraz o przystąpieniu gminy do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, która w zamyśle ma budować mieszkania. Po porażce programu Mieszkanie + to nowy pomysł rządu, gdzie z założenia kilka, kilkanaście gmin razem i Krajowy Zasób Nieruchomości- instytucja podległa rządowi - mają utworzyć spółkę budującą mieszkania. „Na początek” gmina ma włożyć 3 mln zł na „organizację spółki i projekty”. Oby całych 3 mln, za które można (licząc po 300 tys./mieszkanie) wybudować lub kupić na wolnym rynku 10 mieszkań, nie zjadły te „koszty organizacyjne”, prawdopodobnie głównie posady prezesów, zastępców i sekretarek!

Pierwszą poruszaną podczas obrad sprawą, była sprawa  wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM -Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem miałby zostać – oprócz gminy Szczekociny - także Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne gminy, a której podstawowym celem gospodarczym byłoby budowanie domów mieszkalnych oraz ich najem. 
Mariusz Srokol, doradca zarządu Krajowego Zasobu Nieruchomości – instytucji państwowej, która ma cały system spółek organizować, tłumaczył o co chodzi w pomyśle rządu, który można określić jako nową wersję programu  Mieszkanie Plus, który był kompletną porażką rządu PiS: – Pan burmistrz wyraził chęć przystąpienia do naszego programu.  Mieszkania, które będą budowane, będą budować spółki. Spółki powoływane przez gminy i Krajowy Zasób Nieruchomości. […] Gmina będziecie budować na działce własnej, a spółka, do której będziecie wchodzić, składać się będzie z kilku gmin. […] Jak do tej pory mamy podpisane ponad 100 porozumień z gminami, a około 40-50 uchwał takich, jak tak głosowana przez państwa dzisiaj, zostało już przyjętych. Mieszkania nie są mieszkaniami socjalnymi czy mieszkaniami komunalnymi […]. Program został stworzony dla ludzi, których nie stać na mieszkania deweloperskie, i nie należą im się mieszkania socjalne oraz komunalne. […] Takich ludzi jest bardzo dużo […]. W niektórych miejscowościach młodzi ludzie uciekają do dużych miast, bo chociaż praca by się dla nich znalazła, nie mają mieszkania. […] Do tej pory było tak, że gdy gmina chciała je budować, to musiała zadłużać się na swoje konto. W tym przypadku finansowanie nie obciąża gminy. Wspólnikami w spółce jesteśmy my, czyli KZN i gminy: Jędrzejów, Sędziszów, Staszów, Małogoszcz, Klucze, Zawiercie i Końskie (oprócz Szczekocin). Większość gmin już zaakceptowała uchwałę. Po tym fakcie gmina występuje o wsparcie finansowe na kwotę do 3 milionów na jej start, na jej założenie. Dzięki temu pojawiają się pieniądze dla ludzi, którzy będą zadanie organizować, tj. robić projekty et cetera. Gdy państwo zaczynacie już inwestycję, możecie dostać jeszcze do 10% sumy wartości inwestycji, aby rozpocząć budowę. Jeżeli chodzi z kolei o Fundusz Rozwoju, który istnieje już od dłuższego czasu, to do tej pory można było uzyskać od niego do 20% wartości inwestycji. W nowym programie podniesiono tę kwotę do 35%. […] W ramach funduszów trzeba oczywiście spełniać pewne warunki, są pewne ograniczenia. Na przykład: w grancie do 35% mieszkania muszą być przeznaczone dla seniorów i dla osób z dziećmi. Poza tym, zgodnie z ustawą, mieszkania nie może dostać ktoś, kto ma już mieszkanie na terenie gminy. To spółka ma ustalić, czy będzie chciała od potencjalnych nabywców mieszkań uzyskać tzw. wpłatę partycypacyjną. Jest to wpłata, dzięki której możliwe jest dojście do własności mieszkania. To od państwa zależą kryteria. Oprócz tego spółka może skorzystać z kredytu specjalnego bez marży, zasilanego częściowo ze środków europejskich. […] Po powstaniu mieszkań i zasiedleniu ich przez mieszkańców, którzy spłacają inwestycję w postaci czynszu, spółka może się rozwiązać, może się przekształcić. Wkład gminy w całą inwestycję to zapłacenie VAT od wnoszonej działki […]. 
W tej samej sprawie głos zabrał także burmistrz Jacek Lipa, który powiedział: - Ta sesja jest jedną z najistotniejszych od dekad. Po dwóch miesiącach procedujemy coś, co jest zupełną nowością, jeżeli chodzi o nasz kraj. Będziemy dzisiaj decydować, czy wspieramy młodych ludzi, czy nie. Także od radnych będzie zależało, w jakiej formie będzie zorganizowana dalsza dystrybucja mieszkań. Ten program jest tak naprawdę dedykowany osobom młodym […]. Wstępnie wskazałem już działkę, na której będzie można rozpocząć inwestycję. To teren „Ćwiczeniówki”. Na dodatek wskazałem jeszcze dwa inne, alternatywne miejsca, o czym rozmawialiśmy na posiedzeniach Komisji. […] Mamy w spółce partnerów z województwa świętokrzyskiego. Nasza współpraca z nimi dobrze nam wychodzi […].

INNE UCHWAŁY: PRZEKSZTAŁCENIE KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO FAKTEM…
Inną uchwałą podjętą podczas sesji była uchwała w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021. I tak, zwiększono o kwotę 27.577 zł dochody (z uwagi na, między innymi, uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z koordynacją i transportem osób do punktów szczepień). 
Kolejne dwie uchwały dotyczyły przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczekociny na lata 2021-2027, oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. Również one zostały jednomyślnie zaakceptowane przez radę. 
Radni przegłosowali uchwałę o przyjęciu darowizny  od Powiatu Zawierciańskiego w formie  działek położonych w Szczekocinach przy ulicy Spacerowej 12, z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły publicznej: Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz prowadzenie działalności kulturalnej przez samorządową instytucję kultury.
Zakład Komunalny w spółkę komunalną
Zlikwidowano  Komunalny Zakład Budżetowy w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej, w której wszystkie udziały obejmie gmina. – Wszyscy pracownicy Komunalnego Zakładu Budżetowego przejdą, za porozumieniem stron, do nowego zakładu pracy. […] Spółka dysponuje innymi niż Zakład instrumentami. Może pozyskiwać środki zewnętrzne, dofinansowania. […] Zamierzamy wyposażać spółkę w farmę fotowoltaiczną, jak również dokonać kompleksowej termomodernizacji obiektu przy ul. Przemysłowej 2. […] W przyszłości będę też chciał wprowadzić do profilu spółki odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. […] Zarząd będzie jednoosobowy. Będzie trzyosobowa rada nadzorcza. […] Zmiana jest fundamentalna, bo spółka działa dla uzyskania zysków. […] Dziś jest tak, że choćby tak prozaiczna sprawa, jak utrzymanie czystości dróg po zimie powoduje, że to ja muszę ponieść wszystkie koszty, gdyż Zakład nie ma wystarczających zasobów finansowych – powiedział burmistrz.
Tu warto dodać słowo komentarza, gdyż burmistrz ewidentnie manipuluje faktami: nie on ponosi koszty utrzymania zimowego dróg, tylko mieszkańcy, płacąc podatki. I to się nie zmieni. Zmieni się to, że jednostce budżetowej burmistrz mógł zlecać zimowe odśnieżanie, jako zadanie własne gminy. Teraz spółka będzie musiała wziąć udział w przetargu, który wygra, albo nie. Ewentualne porażki spółki  na wolnym rynku, zwłaszcza na rynku odpadów, to ryzyko problemów finansowych. Dobrym przykładem jest myszkowskie Saniko, które w tym roku przegrało przetarg na odbiór odpadów od mieszkańców Myszkowa. Dobrze zarządzana spółka gminna może być korzystna dla Szczekocin. Ale może być inaczej, i to mieszkańcy zapłacą drożej za śmieci, zimowe utrzymanie itd.
Radny Andrzej Skrobich zasugerował, aby uchwała nie była podejmowana, ze względu na jej ważny charakter, i niską frekwencję pośród radnych, a także brak konsultacji burmistrza z pracownikami KZB. Odnosząc się do tej kwestii, burmistrz zaznaczył, iż konsultacje są sprawą zbędną, ponieważ nie ma takiego obowiązku, a w zakresie pracy pracowników, nic się nie zmieni.
Uchwałę przyjęto 7 głosami za, dwóch radnych wstrzymało się od głosu, jeden był przeciwny. Likwidację Zakładu Budżetowego określono na dzień 30 czerwca 2021 r., i zawiązanie spółki do dnia 1 lipca.
Radni zdecydowali o  połączeniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Powstanie po połączeniu Centrum Kulturalne im. Urszuli Dembińskiej; a jej celem będzie „bardziej efektywne wykonywanie zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie kultury”. Projekt uchwały został przyjęty 8 głosami „za” – 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

GMINA PODMIOTEM WYSOKICH ROSZCZEŃ FINANSOWYCH
Ponadto burmistrz złożył sprawozdanie z działalności między sesjami. I tak, oznajmił, między innymi, że wiele zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2021, może zostać niezrealizowanych i potrzebna będzie korekta budżetu. – Przedłożę tę korektę w najbliższym czasie. Docierają do mnie informacje, że jesteśmy podmiotem roszczeń finansowych. Wpłynęło do mnie pismo od dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego o zwiększenie dotacji o 162 tysiące złotych, które mają pokryć straty, jakie wynikają z przedostawania się wód opadowych do kolektora ściekowego.  Wpłynęło też do mnie pismo ze spółdzielczej Agrofirmy w Szczekocinach o wypłatę ponad 515.000 zł, celem zwrotu nakładów poniesionych przez zarząd tej spółdzielni od roku 2013 do nadal. Ja tymczasem jako burmistrz nigdy nie wyraziłem zgody na żadne nakłady inwestycyjne, nie byłem o nich informowany. Stanowi to jednak przyczynek do dyskusji nad korektą budżetu na Komisji Finansowej […].
Dopytany przez jedną z radnych o pismo z Agrofirmy burmistrz powiedział, iż kwota 515 tysięcy złotych wynika z kosztów modernizacji i rozbudowy oczyszczalni poniesionych przez właściciela w latach 2013-2020. - Jesteśmy właścicielami oczyszczalni w części odpowiadającej 19,84%. Jest to kwestia wynikła z umowy z 1988 roku. […] Gdyby ktoś napisał do mnie, czy jestem w stanie pokryć tę kwotę wcześniej, robiłbym to rok po roku, zamiast - ni stąd, ni zowąd - płacił pół miliona złotych. […] Nie wiem, dlaczego ta informacja przyszła dopiero teraz. Być może są po stronie Agrofirmy przesłanki prawne do wystąpienia z takim roszczeniem […]. Na tę chwilę nie będę zajmował w tej sprawie stanowiska […]. 
Dodatkowo burmistrz zaznaczył, iż w roku 2020 samorząd dołożył do systemu gospodarki odpadami 491 tysięcy złotych z dochodów własnych. A w ciągu dwóch ostatnich lat, prawie milion złotych. To o tyle ciekawe, że zgodnie z przepisami gmina nie powinna dokładać do systemu odbioru gospodarki odpadami. Powinna więc tak znacząco podnieść opłaty za śmieci, żeby system się zbilansował!

BURMISTRZ O PLANOWANYCH INWESTYCJACH ZWIĄZANYCH Z NOWĄ PERSPEKTYWĄ EU
Jacek Lipa poinformował prócz tego, że wysłał pismo do Polskiego Związku Wędkarskiego, tyczące się możliwości zakupu działki, na której miałby być wybudowany zbiornik na rzece Krztyni w Tęgoborzu. Gmina podpisała aneks do umowy z wykonawcą, w sprawie  budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żeromskiego, Tartacznej i alei Zwycięstwa.
Stwierdził też, że w przypadku budowy obwodnicy Szczekocin może wystąpić konieczność wykupu trzech lub czterech domów, których mieszkańcy musieliby zmienić miejsce zamieszkania, wybudować lub kupić sobie nowe domy. 
Gospodarz Szczekocin opowiedział nadto o możliwościach, jakie stawia przed gminą nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej (na lata 2021-2027). Wskazał kierunki aplikacji o środki zewnętrzne. – Zamierzamy budować ścieżki rowerowe i infrastrukturę uzupełniającą. Chcemy zainwestować w poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (oświaty) i mieszkaniowej. […] Chcemy też zmienić lampy na ledowe, ewentualnie hybrydowe, lub też zasilić przez wspomnianą farmę fotowoltaiczną całe oświetlenie uliczne na terenie gminy. Chciałbym też ograniczyć ilość powstających odpadów i efektywnie je zagospodarować, poprzez produkcję alternatywnych źródeł: biomasy, biogazu.  Chcę też przystąpić do budowy zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego. Także rozbudować i zmodernizować sieć wodociągową. […] Zmodernizować oczyszczalnię ścieków przy ul. Lelowskiej […]. Zamierzamy też dokonać rewitalizacji zabytkowego parku przy zespole pałacowym. […] Chcemy poza tym zmodernizować ujęcia wody; zakupić 3 autobusy niskoemisyjne wraz z infrastrukturą doładowania na terenie gminy; budować przydomowe oczyszczalnie dla mieszkańców na terenach zlokalizowanych poza granicami aglomeracji (to także Szczekociny, bo są one podzielone na teren aglomeracji i teren poza aglomeracją); wreszcie doposażyć jednostki OSP, zakupić samochód pożarniczy. Chcemy też regulować wody opadowe z dróg gminnych i tym samym zapobiegać suszy. 
Następna sesja została zapowiedziana na dzień 27 kwietnia.
Sebastian Michalak

nasz komentarz: 
Pomysł SIM-u, czyli powołania spółki międzygminnej do budowania mieszkań z jakimś udziałem instytucji rządowej, czyli Krajowego Zasobu Nieruchomości wydaje się tak skomplikowany, że prędzej przysłowiowy kaktus na ręce wyrośnie, niż będą z tego jakieś mieszkania. W jednym worku (spółce) kilka gmin o zupełnie innych potrzebach mieszkaniowych np. Zawiercie i Staszów. Podejrzewam, że mało kto z mieszkańców Zawiercia był w Staszowie,  nic ich życie mieszkańców tej gminy nie obchodzi. Gminy mają na początek dać wkład do spółki, może dostaną na to dotację. Bez względu na źródła pieniędzy, wygląda na to, że kilkanaście milionów SIM dostanie tylko na pracę tworzenia spółki. To będzie mityczne eldorado, dla różnych pisowskich notabli, ich dzieci, kuzynów, swatów i synowych! Jednak wątpię, aby przez najbliższe lata powstało na terenie powiatu zawierciańskiego z tego koszmarka choć jedno mieszkanie. Ale wydamy kilkanaście milionów, może kilkadziesiąt na tworzenie spółki i prace koncepcyjne.
Niedoskonałym, ale jedynym programem społecznym, z którego w ciągu ostatnich 30 lat ze wsparciem państwowym powstawały mieszkania były tzw. TBS-y: Towarzystwa Budownictwa Społecznego. SIM, do którego właśnie deklarację przystąpienia podpisali radni ze Szczekocin to pomysł, który za kilka lat, a może dużo wcześniej skończy się wielkim skandalem, bo z daleka pachnie korupcją, a nepotyzm i kolesiostwo  będą tam normą w zatrudnieniu na 100%! 
Jarosław Mazanek

Sebastian Michalak

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe