Rada Powiatu przyjęła uchwałę budżetową na 2022 rok: TEN ROK DLA NIKOGO NIE BĘDZIE ŁATWY

  • 21.01.2022, 09:00
Rada Powiatu przyjęła uchwałę budżetową na 2022 rok: TEN ROK DLA NIKOGO…

Podziel się:

Oceń:

(powiat myszkowski) Bez większych perturbacji podczas głosowania Rada Powiatu w Myszkowie podjęła uchwałę budżetową na 2022 rok. Planowany deficyt to ponad 24,5 miliona złotych, a zaplanowane wydatki bieżące przewyższyły dochody. Jak zgodnie mówili radni, na uwagę zasługuje imponująca kwota zaplanowana na inwestycje – stanowić one mają ponad 36% wszystkich powiatowych wydatków. To, co może niepokoić to między innymi wciąż nierozwiązane problemy finansowe myszkowskiego szpitala, rosnące koszty w oświacie i możliwy brak środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół prowadzonych przez powiat. Jednak nie wszyscy radni poświęcili uwagę na zagrożenia, skupiając się tylko na pozytywach. Budżet przyjęty został 13 głosami „za”, 5 osób wstrzymało się od głosu. Jak mówił później Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, „to budujące, że nie ma głosów przeciwnych”.

Sesja budżetowa odbyła się w czwartek, 30 grudnia 2021r. Rada Powiatu w Myszkowie 13 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” przyjęła budżet na 2022 rok.

Dochody budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2022 rok zaplanowano w kwocie 82.768.888 zł (w tym bieżące 66.115.122 zł, majątkowe 16.653.766 zł). Wydatki zaplanowano w wysokości 107.499.498 zł (w tym bieżące 68.564.893 zł, majątkowe 38.934.605 zł).

Planowany deficyt budżetu to 24.730.610 zł, a sfinansowany zostanie: przychodami z kredytu długoterminowego (1.600.000 zł), z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym (19.088.806 zł; środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz z wolnych środków (4.041.804 zł).

Wśród wydatków majątkowych zaplanowanych w 2022 roku znalazły się:

- wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku starostwa – 60 tys. zł

- zwiększenie wartości budynku o centralny wyłącznik prądu oraz zawór antyskażeniowy w Powiatowym Urzędzie Pracy – 60 tys. zł

- zakup monitora dla nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca dla SP ZOZ w Myszkowie – 50 tys. zł

- zakupy dla Starostwa Powiatowego (np. urządzenia związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, zakup zasilaczy awaryjnych UPS, zakup biblioteki taśmowej do wykonywania kopii zapasowych) – 200 tys. zł

- scalanie gruntów – 206 tys. zł

- przebudowa i modernizacja centralnej sterylizatorni oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu SP ZOZ w Myszkowie – 2.000.000 zł

- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie – 900.000 zł

- termomodernizacja budynku przy ul. Pułaskiego 70 w Myszkowie – 691.194 zł

Na drogi powiatowe w wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 34.663.530, w tym między innymi:

- przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Kotowicach oraz chodnika – 1.095.944 zł

- przebudowa drogi powiatowej Przybynów-Zaborze – 9.694.387 zł

- przebudowa drogi powiatowej od ronda w Postępie do ronda w Mrzygłodzie na odcinku ok. 8,5 km (aleja Wolności i ul. Krasickiego) – 10.415.446 zł

- przebudowa drogi powiatowej – budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb)-Koziegłowy – 9.600.000 (z czego 7.826.640 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

RADNI PiS UZNAJĄ BUDŻET ZA WYWAŻONY I PRZYSZŁOŚCIOWY

W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości pozytywną opinię o projekcie budżetu przedstawiła Jolanta Koral. Jak mówiła, budżet na 2022 rok jest wyważony i przyszłościowy, pozwoli realizować zadania powiatu i zaplanowane inwestycje: - Budżet na rok 2022 stanowi podstawę realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnych latach, które powinny charakteryzować się całościową podejmowanych decyzji. Budżet na rok 2022 jest zarówno logiczną ciągłością lat poprzednich, jak i bazą na lata następne.

Mówiąc o planowanych wydatkach majątkowych radna Jolanta Koral wymieniła inwestycje, które realizować ma powiat – np. budowę chodnika przy ul. Bory w Myszkowie, budowę chodnika i ścieżki rowerowej Myszków-Jaworznik oraz rozbiórkę i budowę nowego mostu oraz o przygotowywanej dokumentacji na takie zadania jak przebudowa alei Wolności i Krasickiego w Myszkowie, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Mirowie z budową ścieżki w kierunku Niegowy, budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koziegłówki-Mysłów-Osiek.

- Podkreślić należy, że budżet ma przekrojowy charakter i obejmuje wszystkie strefy działalności Powiatu Myszkowskiego. W projekcie uwzględnia się najważniejsze dziedziny aktywności powiatu – infrastruktura drogowa, oświata i edukacja, ochrona zdrowia, jak i również działalność bieżąca jednostek. Struktura budżetu jest przejrzysta i logiczna. W oparciu o przedstawiony projekt Powiat Myszkowski może funkcjonować w sposób stabilny pomimo szczególnych okoliczności związanych z pandemią – mówiła w imieniu klubu PiS radna Jolanta Koral.

POLSKI ŁAD NIEKORZYSTNY DLA SAMORZĄDÓW

Rafał Kępski przedstawił wspólne stanowisko ws. budżetu trojga radnych w imieniu swoim, Doroty Kaim-Hagar oraz Anny Sochy-Korendo. Radny Kępski z Samorządowej Inicjatywy Lewicy rozpoczął od tego, że budżet na 2022 rok jest pierwszym tworzonym w ramach Polskiego Ładu. Jak mówił, dla samorządu powiatowego, ale przede wszystkim gminnego zmiany wynikające z Polskiego Ładu są bardzo niekorzystne – zmniejszone zostały wpływy z podatków przy większych kosztach, inflacji, wzroście cen za energię. To sprawia, że przyszłość samorządu z roku na rok jest coraz bardziej niepewna, a jednostki samorządu terytorialnego mają coraz mniejszą możliwość, by samodzielnie o niej decydować.

- Stajemy się coraz mniej samorządni, a uzależnieni od strony rządowej. Mowa tu przede wszystkim o wszystkich programach rządowych, w których to nie ma przejrzystych zasad i jasnego regulaminu podziału publicznych środków. Można podać przykład Polskiego Ładu dla samorządów, gdzie wniosek należy napisać na - uwaga - 500 znaków, a o wyniku naboru decyduje sam Prezes Rady Ministrów. To rzeczywistość, którą zafundował nam obecny Rząd, a konkretnie Prawo i Sprawiedliwość. Partia, których przedstawiciele rządzą w naszym powiecie – mówił radny Rafał Kępski.

BUDŻET SKRAJNOŚCI – DUŻE INWESTYCJE I BRAK ŚRODKÓW NA WYNAGRODZENIA

Odnosząc się do samego projektu budżetu powiatu na 2022 rok, R. Kępski wraz z D. Kaim-Hagar oraz A. Sochą-Korendo ocenili go jako budżet skrajności, bowiem po stronie wydatków majątkowych znalazły się imponujące kwoty, w sumie 38 milionów złotych. Choć część środków została przeniesiona z roku 2021, to zakres planowanych przedsięwzięć – przede wszystkim drogowych - jest bardzo duży. Rafał Kępski podziękował staroście za to, że wsłuchał się w interpelację radnego z 15 marca ‘21 roku, kiedy wnioskował o to, by dopisać budowę ścieżki na ul. Koziegłowskiej w Myszkowie do konkursu w ramach WID 2021 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. R. Kępski dodał, że zadanie to nie znalazło się jeszcze w budżecie powiatu na 2022 rok, ale z deklaracji złożonej przez starostę wynika, że przedsięwzięcie to zostanie wprowadzone na początku roku i rozpoczną się prace projektowe. Radny chwalił też inne planowane inwestycje z zakresu budowy ścieżek pieszo-rowerowych, które jego zdaniem są bardzo ważne w rozwoju powiatu, który dzięki nim wiele zyska, a w porównaniu z innymi samorządami regionu, stawia Powiat Myszkowski na pozycji lidera.

Druga strona medalu, czyli to, co w budżecie nie zasługuje na pochwałę, to relacja dochodów i wydatków bieżących. Jak mówił podczas swojego wystąpienia Rafał Kępski, od początku kadencji radni wskazywali, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pomniejsza się, a jest to wskaźnik pokazujący kondycję finansową powiatu.

- W tym roku po raz pierwszy różnica ta jest na minusie – wydatki bieżące są wyższe niż dochody. I tylko zmiana zasad wyboru długości średniej arytmetycznej do wyliczania relacji dochodów i wydatków bieżących przyjęta w listopadzie spowodowała, że RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa – red.) zaakceptowało wskaźniki powiatu, dzięki temu są zgodne z ustawą o finansach publicznych. Kilkukrotnie wskazywaliśmy na przestrzeni ostatnich lat, że idziemy w złym kierunku, że należy bliżej przyjrzeć się tej tendencji. Dzisiaj powiat tak naprawdę musi ograniczyć wydatki bieżące praktycznie w każdym paragrafie, mowa tu o wydatkach między innymi na oświatę – mówił radny i przytoczył fragment uzasadnienia projektu budżetu. Wskazano w nim, że z uwagi na mocno zaniżone wartości wydatków w stosunku do potrzeb, pod koniec roku może zabraknąć środków na wynagrodzenia w oświacie. Nie ma też szans na poprawę wynagrodzeń w „budżetówce”, a jak mówił R. Kępski przy szalejącej inflacji wynagrodzenia pracowników w jednostkach podległych często są bliskie płacy minimalnej.

- Zarząd, który tak ambitnie podchodzi do zadań inwestycyjnych i innych działań realizowanych przez powiat, powinien bardziej zadbać o ludzi, na których barkach te zadania spoczywają na co dzień – ocenił radny Kępski. Dalej mówił też o trudnej sytuacji finansowej szpitala: - W budżecie także nie ma ani złotówki na pokrycie straty SP ZOZ-u, a wiemy jak dramatyczna jest tam sytuacja finansowa. W tym roku SP ZOZ musiał zaciągnąć pożyczkę na bieżące koszty, a powiat musiał zagwarantować te kwotę na wypadek niewypłacalności szpitala. Jak będzie w 2022 roku - pytanie to pozostaje otwarte. Problem ten był wielokrotnie analizowany na komisjach i na sesjach, ale niestety nie widzimy żadnego konkretnego pomysłu na rozwiązanie zadłużenia szpitala, a tak naprawdę problem z miesiąca na miesiąc się pogłębia, zobowiązania rosną, a przecież to powiat jest organem założycielskim i to on w konsekwencji bierze za to odpowiedzialność. Zauważyło to już RIO, Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej opinii za wykonanie budżetu za poprzedni rok.

Rafał Kępski uprzedził, że analizując budżet całościowo, wspólnie z Dorotą Kaim-Hagar i Anną Sochą-Korendo postanowili nie głosować przeciwko, tylko wstrzymać się od głosu.

BUDŻET PROROZWOJOWY, ALE SZPITAL WCIĄŻ NAJWIĘKSZĄ BOLĄCZKĄ

Zaproponowany przez starostę i zarząd budżet na 2022 rok jako prorozwojowy dla Powiatu Myszkowskiego ocenił przewodniczący lokalnych struktury Platformy Obywatelskiej radny Dariusz Lasecki (Starosta Myszkowski w kadencji 2014-2018). Jak mówił, kwota 38 mln zł na inwestycje to duże wyzwanie i duży krok ku temu, by w powiecie myszkowskim żyło się lepiej.

- Oczywiście podzielam opinię i uwagi pana radnego Rafała Kępskiego, który mówił o tej naszej największej bolączce, jaką jest SP ZOZ i szpital w Myszkowie, który generuje niestety bardzo wysokie koszty i straty. Jako rada uznaliśmy, że trzeba pomoc i podjęliśmy uchwałę o tym, żeby 5 milionów złotych - 4 miliony pożyczki plus odsetki to będzie 5 milionów, a wiemy że inflacja jest dość wysoka, więc będą to kwoty niestety znacznie wyższe, bo Narodowy Bank Polski mówi o stopach procentowych, które będą coraz wyższe. To jest rzecz, która mnie bardzo niepokoi, bo 18 milionów strat plus ponad 4 miliony kredytu, właściwie 5, to jest łącznie w granicach 23 milionów złotych, a nie wiemy jeszcze jak się zakończy ten rok (2021 – red.) dla SP ZOZ-u. (…) spotkajmy się wreszcie, porozmawiajmy na ten temat, bo jest nad czym pochylić głowy – mówił radny Dariusz Lasecki.

Dodał, że do budżetu nie ma większych zastrzeżeń. Nadmienił też, że problemy, na które uwagę wcześniej zwrócił Rafa Kępski – możliwy brak pieniędzy na wynagrodzenia w szkołach w ostatnich miesiącach 2022 roku – czy też rosnące koszty funkcjonowania szkół (związane np. z wyższymi cenami gazu i energii elektrycznej), to kwestie, z którymi radni i zarząd wspólnie sobie poradzą. D. Lasecki powtórzył, że władze powiatu muszą jak najszybciej pochylić się nad sytuacją szpitala.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej poinformował, że osobiście nie ma uwag co do budżetu i będzie głosował „za”, natomiast pozostali członkowie PO lub radni, którzy startowali z list Platformy będą głosować zgodnie ze swoim sumieniem, bowiem nie obowiązuje ich dyscyplina partyjna.

TAK DOBRZE, ŻE LEPIEJ SIĘ NIE DAŁO

Radna Prawa i Sprawiedliwości Zdzisława Polak wyraziła pozytywne zdanie nt. przygotowanego budżetu, popierając stanowisko, które w imieniu całego klubu przedstawiła na początku Jolanta Koral. Jak mówiła, tak dobrze jeszcze nie było.

- W tym budżecie jest ogromna ilość pozyskanych środków zewnętrznych. Nigdy w historii tego powiatu za poprzednio rządzącej ekipy nie było tyle. Nie było tyle inwestycji, nie było tyle środków pozyskanych z zewnątrz i własnych. Inwestycje realizowane są na ogromną skalę. Ja się w ogóle nie zgadzam ze stanowiskiem wygłoszonym przez radnego Kępskiego. Sam wspomina jak jest zadowolony z inwestycji, które są realizowane, a za chwilę mówi, że się nie zgadza, że budżet mu się nie podoba. Nie wiem jakie oczekiwania pan stawia przed zarządem i przed tym budżetem. Uważam, ze lepszego budżetu nie można było przygotować – mówiła radna Zdzisława Polak.

Odniosła się też do słów Rafała Kępskiego o budowie ścieżki przy ul. Koziegłowskiej, zarzucając radnemu, że się w ten sposób reklamuje: - I w ogóle śmieszy mnie, że potrafi sobie pan zasługi przypisywać. Wspomniał pan, że to na pana wniosek wprowadzona do budżetu została sprawa inwestycji w ulicy Koziegłowskiej. Proszę pana, to myśmy składali wnioski do wojewody. Oczywiście, interpelację to radny wojewódzki składał Piotr Bańka w tej sprawie i proszę sobie nie przypisywać swoich zasług. Lansować to się pan potrafi super. Jestem bardzo zadowolona z tego budżetu, że tak został przygotowany, bo jest rozwojowy i powiat przy tym budżecie ma szansę się doskonale rozwijać.

Odpowiadając na słowa Zdzisławy Polak, radny Kępski stwierdził, że nie będzie się licytował kto i gdzie składał pisma, ale poprosił, by radna przeczytała protokoły z sesji z marca i kwietnia, gdy dyskutowano o tym, na co powiat powinien złożyć wnioski do konkursu WID (nadmienimy tylko, że zarówno Rafał Kępski, jak i Piotr Bańka pisali w tej sprawie pisma. Rafał Kępski 15 marca ‘21r. złożył interpelację zw. z budową chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Koziegłowskiej, a Piotr Bańka 26 sierpnia ‘21r. złożył wniosek o uwzględnienie w budżecie województwa budowy oświetlenia skrzyżowania ulic Koziegłowskiej i Słowackiego oraz budowy chodnika lub ścieżki na odcinku Żarki-Myszków).

- Myślę, że przedstawiłem plusy i minusy tego budżetu. Nie jest tak, że jest pięknie i super. Tak, faktycznie jest tyle inwestycji i tyle środków na inwestycje, nie było w budżetach i to powiedziałem. Ale także powiedziałem o sytuacji choćby w szpitalu, że tak złej sytuacji też nie było i to trzeba w jakiś sposób wyważyć. (…) ja sobie nic tu nie dodaję, po prostu podziękowałem staroście. Myślę, że tak to powinno funkcjonować, że jeśli się wniosku wysłuchuje i realizuje, to trzeba podziękować i to zrobiłem. Proszę słuchać ze zrozumieniem to, co powiedziałem – odparł Rafał Kępski.

BĘDZIE BRAKOWAŁO ŚRODKÓW”

Głos w dyskusji zabrała również radna Dorota Kaim-Hagar, która w pełni poparła stanowisko, jakie na początku przedstawił (też w jej imieniu) R. Kępski. Nie zgodziła się z tym, że w poprzednich latach w powiecie nie było tylu inwestycji. Odniosła się do sytuacji szpitala i rosnących wydatków.

- Poprzednie zarządy, poprzednie rady realizowały bardzo wiele inwestycji, zarówno drogowych; wystarczy popatrzeć na szpital, na wielomilionową inwestycję, a dzisiaj mówicie ustami swojej przewodniczącej klubu (klubu PiS Jolanty Koral – red.) jak dbacie o służbę zdrowia. Tymczasem niestety, ale w budżecie nie znalazły się środki na pokrycie straty SP ZOZ-u, co może zaciążyć na przyszłości szpitala niestety i to jest bardzo ważny powód, dla którego ja też nie będę głosować za tym budżetem. W kwestii wydatków (…) chociażby w oświacie - dzisiaj w sprawozdaniu pana starosty i przy zadawaniu pytań już okazało się jak duże są wydatki w oświacie na media, energię elektryczną, gaz i będzie brakowało tych środków nie tylko na wynagrodzenia, ale i na utrzymanie jednostek oświatowych. Nie ma tego w budżecie – mówiła podczas sesji budżetowej radna Dorota Kaim-Hagar.

STAROSTA DZIĘKUJE RADNYM ZA POMOC I WSPÓŁPRACĘ

Głos „za” projektem budżetu na 2022 rok oddało 13 radnych (A. Jastrzębski, M. Kolasa, P. Kołodziejczyk, J. Koral, J. Kumor, D. Lasecki, M. Morawiec, W. Picheta, M. Piłka, Z. Polak, J. Romaniuk, J. Skalec, M. Wiśniewska), 5 radnych wstrzymało się od głosu (D. Kaim-Hagar, M. Karkocha, R. Kępski, S. Ruciński, A. Socha-Korendo).

Nikt nie głosował przeciwko, na co zwrócił uwagę starosta, dziękując radnym za głosowanie. Piotr Kołodziejczyk podkreślił istotę konstruktywnej krytyki i to, jaką pomocą służą radni w wielu kwestiach.

- To budujące,że nie ma głosów przeciwnych. Rozumiem państwa wątpliwości, które na bieżąco się pojawiają. Mam nadzieję, że będziemy również na bieżąco reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Przede wszystkim dziękuję za konstruktywną pomoc i uwagi, za pomysły, podpowiedzi, propozycje, pomoc w realizacji projektów, bo taka była z państwa strony niejednokrotnie. Spotkałem się z takimi odczuciami, ale również uwagami z państwa strony, które zdecydowanie pomagały w realizacji niektórych zadań. Wiadomo, że państwo jesteście w różnych miejscach naszego powiatu i tam mieszkacie, więc czasami lepiej „czujecie” potrzeby mieszkańców i uwarunkowania tamtych miejscowości. To najważniejsze, abyśmy wspólnie próbowali realizować budżet następnego roku. Jeszcze raz dziękuję – mówił po głosowaniu nad budżetem starosta Piotr Kołodziejczyk. (es) Grafika: Print screen powiatmyszkowski.bip.net.pl


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe