SESJA RADY MIASTA I GMINY PILICA. GARŚĆ INFORMACJI Z GMINY

  • 30.11.2020, 16:30
  • Piotr Suszek
SESJA RADY MIASTA I GMINY PILICA. GARŚĆ INFORMACJI Z GMINY
(Pilica) 23 października 2020 roku w budynku Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta i Gminy Pilica. Podczas sesji przyjęto kilka uchwał dotyczących bieżących spraw, które będą miały wpływ na życie mieszkańców i gminy. Podsumowano również ubiegły rok szkolny w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie gminy oraz wyniki egzaminów ósmoklasisty. Uchwalono również nowe górne stawki za gospodarowanie odpadami.

XXVI Sesja Rady Miasta i Gminy Pilica rozpoczęła się od przemówienia burmistrza Pilicy Artura Janosika dotyczącego składania oświadczeń majątkowych za rok 2019. Oświadczenia majątkowe w samorządach ma obowiązek złożyć sekretarz, skarbnik, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzające gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. I oczywiście radni. W tym roku termin składania oświadczeń majątkowych został przedłużony do 31 maja. Z analizy burmistrza Pilicy Artura Janosika wynika, że 13 zobowiązanych osób złożyło oświadczenie majątkowe w terminie. Dodatkowo do złożenia oświadczeń w związku z objęciem, odwołaniem ze stanowiska lub rozwiązaniem umowy o pracę w 2019 roku zobowiązanych było 7 osób, z czego jedna osoba nie złożyła oświadczenia majątkowego w terminie oraz po ponownym wezwaniu. Powodem nie złożenia oświadczenia był stan zdrowia zobowiązanego. „Osoba ta przeszła na rentę, ale głównie stan zdrowia to uniemożliwił” – tłumaczył Artur Janosik.


STAN OŚWIATY W PILICY PO ROKU SZKOLNYM
Dzień przed XXVI Sesją Rady Miasta i Gminy Pilica odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu, podczas którego podsumowano ubiegły rok szkolny w jednostkach oświatowych na terenie gminy Pilica. Analizę stanu oświaty za poprzedni rok szkolny przedstawiła Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Barbara Dąbrowa.
„- Sieć szkół i przedszkoli w naszej gminie w poprzednim roku stanowiły trzy szkoły podstawowe, dwa przedszkola i jeden oddział przedszkolny. W tym systemie uczyło się lub realizowało obowiązek przedszkolny 899 dzieci, w tym w szkołach było to 624 uczniów, w przedszkolach 275 dzieci. Dzieci uczyły się w 48 oddziałach na terenie tych właśnie placówek. W owych placówkach zatrudnionych było w tamtym roku 107 nauczycieli” - wyliczała Dyrektor ZEAS-u Barbara Dąbrowa.
Dyrektor ZAES-u w Pilicy podsumowała również sytuację finansową szkół podstawowych oraz przedszkoli po roku szkolnym 2019/2020: „- W tamtym roku budżetowym koszty utrzymania placówek szkolnych wyniosły 9 006 000 zł, z czego 7 300 000 zł  były to koszty płacowe, natomiast pozostała część były to koszy poza płacowe typu utrzymanie, remonty lub wyposażenie placówek. Jeśli chodzi o przedszkola w roku 2019/2020, wydaliśmy na nie 2 218 000 zł, a na oddział przedszkolny 206 000 zł”.
Poza tym w ubiegłym roku szkolnym gmina Pilica otrzymała subwencję oświatową w kwocie 7 016 189 zł, z czego ponad 466 tys. zł przeznaczyła na zapewnienie specjalnej organizacji nauki i pracy dla uczniów. Gmina otrzymała również dotacje celowe w wysokości 263 tys. zł na dzieci przedszkolne, dzięki której udało się zakupić podręczniki szkolne za kwotę 58 tys. zł oraz 300 tys. zł za które udało się stworzyć specjalną „zieloną pracownię” w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach.
Oprócz tego drobne wydatki pochłonęło wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1 Pilicy oraz realizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które przeznaczono ponad 26 tys. złotych. Jedne z największych kosztów poniesionych w oświacie w Pilicy, były koszty dowożenia uczniów. W ubiegłym roku szkolnym koszty te wyniosły niemal 414 tys. zł.
W szkołach podstawowych oraz przedszkolach w gminie Pilica prowadzone były również działania, nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami. Działania te były podzielone na kształcenie dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która obejmowała wczesne wspomaganie, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne lub terapeutyczne. Łącznie ze specjalnego kształcenia w roku szkolnym 2019/2020 korzystało 21 uczniów.


PODSUMOWANIE EGZAMINU ÓSMOKLASITY
Egzamin ósmoklasisty w całej Polsce z powodu pandemii COVID-19 odbył się wyjątkowo późno, bo dopiero w czerwcu. 16 czerwca uczniowie szkół podstawowych podchodzili do egzaminu z języka polskiego, dzień później zdawali matematykę, a w trzecim dniu język angielski. Jak wypadły szkoły podstawowe z Pilicy na tle szkół z całego kraju?
„-Jeśli chodzi o jeżyk polski to możemy być bardzo zadowoleni, dlatego, że zdecydowanie wyniki z naszych placówek są takie jak średnie z kraju, powiatu, czy województwa, albo – tak jak SP nr 2 w Wierbce i w Pilicy – przewyższają te wyniki. Natomiast jeśli chodzi o egzamin z matematyki, wyniki były delikatnie poniżej średnich z kraju. (…) Jeśli chodzi o język angielski wyniki wypadły dużo gorzej, tylko oprócz szkoły z Pilicy, która te wyniki miała powyżej średnich” – podkreślała Barbara Dąbrowa.


ZMIANY W STAWKACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Podczas sesji jednogłośnie uchwalono wyższe, górne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które dotyczą właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy. Podwyżka podyktowana jest zmianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która miała miejsce w 2019 roku oraz wzrostem kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami.
Nowe górne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku i wyniosą 180 zł/m3 dla odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz 220 zł/m3 dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. Opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na 1 mieszkańca pozostają bez zmian i wynoszą 19 zł dla odpadów zbieranych selektywnie i 38 zł dla zbiórki nieselektywnej.
„Dlaczego konieczna jest zmiana tych stawek? Koszty ponoszone przez przedsiębiorców od 2008 roku, czyli od czasu uchwalenia górnych stawek, wzrosły” – podsumowuje Sekretarz Miasta i Gminy Pilica Joanna Ślusarczyk.

Złotówkę taniej z kompostownikiem
Podczas sesji uchwalono również zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie gminy Pilica. Warunkiem zwolnienia z części opłat jest posiadanie przydomowego kompostownika na bioodpady oraz złożenie stosownej deklaracji zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika. Zwolnienie, o którym mowa wynosi 1 zł miesięcznie od osoby w stosunku do obowiązującej stawki.

Stracili pomnik przyrody
Jedną z uchwał przyjętych podczas październikowej sesji w Pilicy była uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego z drzew alei wielogatunkowej w Smoleniu. Jesion wyniosły, który jest jednym z 18 drzew rosnących w alei wielogatunkowej, utracił swoje wartości przyrodnicze i krajobrazowe, dzięki którym 24 lata temu został uznany za pomnik przyrody.
Aleja wielogatunkowa znajduje się w obrębie Rezerwatu przyrody Smoleń. W 1996 roku na mocy rozporządzenia Wojewody Katowickiego została uznana pomnikiem przyrody. Teraz Nadleśnictwo Olkusz wraz z przedstawicielami RDOŚ-u, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Gminy Pilica podjęło decyzję o obcięciu korony jesionu wyniosłego, pozostawiając pień o wysokości 4-5 metrów. Dzięki temu, drzewo nie będzie zagrażało bezpieczeństwu osób korzystających ze ścieżki edukacyjnej oraz pobliskim zabudowaniom.

NOWE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE I DROBNE ZMIANY
Na wniosek mieszkańców miejscowości Biskupice wskazano wstępne miejsca lokalizacji przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 790. Przystanki będą znajdować się po obu stronach drogi na wysokości posesji nr 25 w Biskupicach. Uchwała wraz z graficznym przedstawieniem lokalizacji nowych przystanków trafi do zarządcy drogi – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – który w oparciu o przyjętą uchwałę ustali ostateczną lokalizację nowych przystanków. Po wyznaczeniu lokalizacji przez ZDW w Katowicach, będą mogły rozpocząć się prace budowlane.
Oprócz tego, jak co roku przyjęto program współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, przedstawiono zmiany w budżecie oraz niewielkie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2026.
Rozpatrywana była także skarga na Burmistrza Pilicy, związana z niezajęciem stanowiska w sprawie skarżącego oraz niewydaniem stosownej decyzji administracyjnej. Rada Miasta i Gminy Pilica po wcześniejszym przeanalizowaniu skargi przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, uznała ją za bezzasadną.
Wyrażono również zgodę na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej w Sławniowie, należącej do Gminy Pilica. Nieruchomość ta, to tereny obsługi produkcji w gospodarstwie rybackim, które mają służyć do obsługi istniejących zbiorników oraz projektowanego zbiornika Sławniów-Dobra. Uchwała została podjęta z uwagi na wniosek o nabycie nieruchomości.

Piotr Suszek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe