RADA MIEJSKA MÓWI JEDNYM GŁOSEM – „ZA”

  • 24.02.2019, 12:20
  • Tomasz Urbański
(Ogrodzieniec) Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Zawierciu odbyła się we wtorek, 29 stycznia. Radni przyjęli wówczas między innymi tegoroczny budżet. Wszystkie uchwały przyjęte zostały jednogłośnie, 15 głosami „za”. Zmiany szykują się również w zasadach odbierania odpadów komunalnych – wejdą w życie w lipcu bieżącego roku. Drobne modyfikacje wynikają z tego, że gmina, próbując zminimalizować wzrost cen za odpady komunalne będzie uczestniczyć w jednym przetargu z czterema innymi gminami.

(Ogrodzieniec) Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Zawierciu odbyła się we wtorek, 29 stycznia. Radni przyjęli wówczas między innymi tegoroczny budżet. Wszystkie uchwały przyjęte zostały jednogłośnie, 15 głosami „za”. Zmiany szykują się również w zasadach odbierania odpadów komunalnych – wejdą w życie w lipcu bieżącego roku. Drobne modyfikacje wynikają z tego, że gmina, próbując zminimalizować wzrost cen za odpady komunalne będzie uczestniczyć w jednym przetargu z czterema innymi gminami.


 

ZASTĘPCA NIEZBĘDNY DLA ROZWOJU GMINY


 

W punkcie dotyczącym bieżącej działalności burmistrz gminy, Anna Pilarczyk-Sprycha postanowiła odnieść się do powołania swojego zastępcy. 2 stycznia na to stanowisko powołana została Magdalena Sitek. Jak mówiła A. Pilarczyk-Sprycha, w gminie nie było zastępcy od 16 lat i między innymi dlatego chciała wyjaśnić zarówno mieszkańcom, jak i radnym powody swojej decyzji.


 

Jak wyjaśniała, po objęciu stanowiska burmistrza, dostrzegła, że w Ogrodzieńcu były rzeczy, które były zaniedbywane lub porzucane i widać było wyraźnie, że przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prozaiczna – jedna osoba nie jest w stanie być „w tysiącu miejsc naraz”. Powołanie zastępcy ma umożliwić rozwijanie się gminy, zabieganie i staranie się o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, unijnych przez burmistrza – do tego konieczny jest zastępca, mogący reprezentować burmistrza w gminie.


 

- To nie jest wybór przypadkowy. To nie jest moja koleżanka z ulicy, którą powołałam, tylko to jest osoba bardzo merytoryczna, z którą pracowałam ostatnie 3 lata w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Pani Magda była 20 lat zatrudniona w tym szpitalu i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że była najbardziej merytorycznym pracownikiem. Podjęłam taką decyzję o wyborze akurat pani Magdy, bo mam do niej pełne zaufanie i wiem, że jest odpowiedzialna – przekonywała podczas styczniowego posiedzenia Anna Pilarczyk-Sprycha. Burmistrz dodała również, że Magdalena Sitek działa i pracuje rozsądnie i terminowo. A. Pilarczyk-Sprycha zaznaczyła też, że aby gmina mogła się rozwijać, musi na jej rzecz pracować więcej osób.


 

BUDŻET PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE


 

Podczas styczniowej sesji radni przyjęli budżet na 2019 rok jednogłośnie, 15 głosami „za”. Tegoroczne dochody ogółem wyniosą dokładnie 48.079.873,08 złotych, przy wydatkach na poziomie 49.130.279,58 zł. Planowany deficyt wynieść ma 1.050.406,50 zł, a sfinansowany zostanie z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych. Na inwestycje gmina planuje przeznaczyć 13.759.134,26 złotych, co stanowi 28% wszystkich wydatków.


 

Ze sprzedaży papierów wartościowych Ogrodzieniec zamierza uzyskać przychody w wysokości 2,8 miliona złotych. Zostaną one przeznaczone na sfinansowanie deficytu, spłatę otrzymanych krajowych pożyczek (149.593,50 zł), spłatę otrzymanych krajowych kredytów (300.000,00 zł) oraz wykup innych papierów wartościowych (1.300.000,00 zł).


 

WŚRÓD ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UTWORZENIE ŻŁOBKA I DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE


 

W budżecie na 2019 rok wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ponad 13,7 miliona złotych. Wśród inwestycji, jakie planuje Ogrodzieniec można wymienić między innymi przebudowę ul. Cmentarnej, rozbudowę budynku podstawówki w Gieble pod pełnowymiarową salę gimnastyczną, adaptację pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czy też dalszą przebudowę pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Gmina planuje również dalsze działania mające na celu likwidację azbestu oraz zakup i montaż fotowoltaiki.


 

FUNDUSZ SOŁECKI I BUDŻET OBYWATELSKI W 10 SOŁECTWACH


 

W ramach funduszu sołeckiego do poszczególnych miejscowości trafi łącznie blisko 238 tysięcy złotych. Koszt zaplanowanych przedsięwzięć waha się od ponad 14,5 tysiąca złotych (Żelazko) do 35,7 tysiąca zł (Podzamcze, Ryczów).


 

Giebło-Kolonia – niespełna 11 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na przebudowę nawierzchni ul. Brzozowej; za blisko 4,5 tysiąca złotych ma zostać zakupiona i zamontowana lampa solarna przy ul. Zawierciańskiej.


 

Podzamcze – dokładnie 31.713,50 zł zaplanowano na remont ulic w Podzamczu; 4 tysiące złotych ma zostać przeznaczone na dofinansowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z Fundacją Stara Szkoła.


 

Ryczów – remont ul. Pagórkowej oraz dokończenie ulicy Końcowej mają kosztować 33 tysiące złotych; 2 tysiące zł zostanie przeznaczone na remont pomieszczeń w remizie (siedziba KGW); za 713 złotych mają zostać zakupione materiały plastyczne oraz akcesoria na zajęcia z Fundacją Stara Szkoła.


 

Żelazko – kwotą 10 tysięcy złotych zostanie tutaj wsparty remont dróg gminnych (ul. Pagórkowej i dokończenie ulicy Końcowej); planuje się również zakup i montaż lampy solarnej na ul. Grabowej za dokładnie 4 642,53 złotych.


 

Gulzów – prawie 2.400 złotych zaplanowano na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do utrzymania czystości w budynku remizy oraz wokół obiektu, środków do konserwacji urządzeń na placu zabaw i paliwa do kosiarki; oprócz tego 15 tysięcy złotych kosztować ma zakup urządzeń na plac zabaw.


 

Fugasówka – tutaj w ramach funduszu sołeckiego zostanie zakupiona działka za kwotę 35.700 złotych.


 

Kiełkowice – ponad 23 tysiące złotych zaplanowano na remont tutejszej remizy OSP.


 

Ryczów – Kolonia – tutaj planuje się docieplenie budynku remizy OSP, na co przeznaczona zostanie kwota 19.356,71 zł.


 

Giebło – niewiele ponad 23 tysiące złotych zaplanowano na zagospodarowanie terenu wokół stawu (budowa wiaty grillowej, zakup ławek, koszy na śmieci, oświetlenia oraz tablic informacyjnych).


 

Mokrus – za blisko 17.600 złotych zakupione zostaną urządzenia na plac zabaw z elementami siłowni.


 

Poszczególne przedsięwzięcia w każdej z 10 powyższych miejscowości zostaną również wsparte środkami z tegorocznego budżetu obywatelskiego – tutaj do każdej miejscowości trafić ma po 10 tysięcy złotych. Wśród tych zadań wymieniono: Giebło – Kolonia - przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej; Żelazko - remont dróg gminnych; Ryczów - dokończenie budowy chodnika przy ul. Ogrodzienieckiej; Fugasówka - zakup działki; Kiełkowice - remont remizy OSP w Kiełkowicach; Giebło - zagospodarowanie terenu wokół stawu; Podzamcze - doposażenie placu zabaw w Podzamczu; Gulzów - zakup urządzeń na plac zabaw w Gulzowie; Ryczów – Kolonia - doposażenie placu zabaw; Mokrus - zakup urządzeń na plac zabaw z elementami siłowni.


 

W MARCU UTWORZONA ZOSTANIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA


 

Podczas obrad 29 stycznia Rada Miejska w Ogrodzieńcu pochyliła się nie tylko nad tegorocznym budżetem. Wśród uchwał przyjętych przez tutejszą radę znalazła się między innymi ta, na mocy której 1 marca utworzona zostanie Świetlica Środowiskowa w Ogrodzieńcu. Placówka ma mieć swoją siedzibę przy Placu Wolności 42, a działać będzie w dwóch punktach na terenie gminy - przy ul. Kościuszki 67 oraz przy ul. E. Orzeszkowej 13.


 

Wśród zadań, jakie realizować będzie Świetlica Środowiskowa wskazano np. zapewnianie opieki i wychowania po zajęciach szkolnych, zapewnianie warunków do nauki i pomaganie w likwidowaniu zaległości szkolnych, prowadzenie zajęć (sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, czy też profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia), w okresie ferii i wakacji prowadzenie zajęć zgodnych z opracowanym planem pracy i w godzinach dogodnych dla wychowanków oraz rodziców, prowadzenie dożywiania w formie podwieczorku.


 

Dzieci mają być przyjmowane do placówki na podstawie skierowania przez miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej, przez pedagogów szkolnych lub na prośbę zainteresowanego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Zgodnie z zapisami statutu Świetlicy, ma ona funkcjonować przez cały rok we wszystkie dni robocze, co najmniej cztery godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich rodziców.


 

OD LIPCA ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ MODYFIKACJA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW


 

Radni przyjęli również nową uchwalę ws. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Akt ten wejdzie w życie 1 lipca br. – Przedstawione projekty uchwał dotyczą przystąpienia przez gminę Ogrodzieniec do wspólnego przetargu, na podstawie którego byłaby realizowana umowa od 1 lipca 2019 roku. W celu zminimalizowania wzrostu cen odbioru nieczystości podjęliśmy decyzję o wstąpieniu do wspólnego postępowania przetargowego z czterema gminami – Żarnowiec, Irządze, Szczekociny i Pilica. (...) W uchwałach, które państwu przedstawiliśmy musieliśmy się dostosować, żeby móc przystąpić do wspólnego postępowania przetargowego do zasad, które mają uwzględnione w swoich zapisach tamte gminy. (...) Zmiany, w których różnią się te uchwały od obecnie obowiązującej to jest przede wszystkim to, że popiół nie będzie już odbierany osobno, tylko razem z odpadami zmieszanymi plus do tego zbiórka selektywna i odchodzimy od limitu worków. W tej uchwale, jaka obowiązuje na chwilę obecną mamy określony limit worków na jedną nieruchomość. Od lipca tego limitu nie będziemy uwzględniać – mówiła podczas sesji zastępca burmistrza Magdalena Sitek.


 

Zmieszane odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości jednorodzinnych raz w miesiącu. W mieście Ogrodzieniec w okresie od kwietnia do października odpady będą odbierane raz na dwa tygodnie. W przypadku zabudowy wielorodzinnej zmieszane odpady komunalne będą odbierane jeden raz na dwa tygodnie. Od kwietnia do października w mieście Ogrodzieniec będą odbierane raz w tygodniu. Drobnej modyfikacji ulegnie częstotliwość odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny. Zmienił się również ujęty w uchwale katalog tych odpadów – zgodnie z nowo przyjętą uchwałą odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane raz w miesiącu, a dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie.


 

Opady ulegające biodegradacji dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odbierane będą raz w miesiącu (w mieście Ogrodzieniec od kwietnia do października raz na dwa tygodnie). W przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpady te będą odbierane raz na dwa tygodnie (w mieście Ogrodzieniec w okresie od kwietnia do października raz na tydzień). Odpady wielkogabarytowe będą odbierane z nieruchomości raz w roku. Mieszkańcy mogą też w ramach uiszczonej opłaty sami dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) np. meble, zużyte baterie, przeterminowane leki i chemikalia, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, papier, tworzywa sztuczne, szkło i inne. Terminy zbiórki będą ogłaszane standardowo na tablicach ogłoszeniowych, stronie internetowej UMiG Ogrodzieniec oraz w samorządowej „Gazecie Ogrodzienieckiej”. Warto również przypomnieć, że w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, można to zgłosić do tutejszego urzędu w terminie do 3 dni od momentu wystąpienia nieprawidłowości. W nowo przyjętej uchwale dodano zapis, że zgłoszenia mogą być dokonywane również telefonicznie (dotychczas można było zwracać się do urzędu w formie pisemnej za pomocą tradycyjnej poczty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).


 

Edyta Superson


 

Tomasz Urbański

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe