PONAD 18 MILIONÓW ZŁOTYCH NA ROZWÓJ GMINY WŁODOWICE

  • 20.01.2019, 12:20
  • Tomasz Urbański
PONAD 18 MILIONÓW ZŁOTYCH NA ROZWÓJ GMINY WŁODOWICE
(Włodowice) 28 grudnia ubiegłego roku radni Włodowic przyjęli budżet na 2019 rok. Dochody będą się kształtowały na poziomie ponad 32 milionów 739 tysięcy złotych, z czego dochody bieżące na poziomie ponad 21 milionów zł, a dochody majątkowe na poziomie ponad 11 milionów 573 tysięcy zł. Wydatki ogółem to kwota ponad 37 milionów 443 tysięcy zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę ponad 19 milionów, a wydatki majątkowe kwotę ponad 18 milionów 333 tysięcy zł. Deficyt to ponad 4 miliony 704 tysiące złotych. Ostatecznie uchwała budżetowa przeszła przy 8 głosach „za” i przy 6 głosach „wstrzymujących”.

(Włodowice) 28 grudnia ubiegłego roku radni Włodowic przyjęli budżet na 2019 rok. Dochody będą się kształtowały na poziomie ponad 32 milionów 739 tysięcy złotych, z czego dochody bieżące na poziomie ponad 21 milionów zł, a dochody majątkowe na poziomie ponad 11 milionów 573 tysięcy zł. Wydatki ogółem to kwota ponad 37 milionów 443 tysięcy zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę ponad 19 milionów, a wydatki majątkowe kwotę ponad 18 milionów 333 tysięcy zł. Deficyt to ponad 4 miliony 704 tysiące złotych. Ostatecznie uchwała budżetowa przeszła przy 8 głosach „za” i przy 6 głosach „wstrzymujących”.


 

Jeżeli chodzi o zadania i zakupy inwestycyjne, jakie gmina zaplanowała na ten rok jest ich całkiem sporo. To między innymi budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko. Całkowity koszt wydatków w tym roku wynosi ponad 2 miliony złotych, z czego 1 466 992 zł stanowić będzie pożyczka z WFOŚiGW, a reszta to środki własne.


 

Kolejnym zadaniem jest przebudowa wodociągu z przepięciem istniejących przyłączy we Włodowicach (ulice: Krakowska, Zamkowa, Sobieskiego, Poleskiego) i Parkoszowicach (ulice: Krakowska, Morska, Wiejska). Całkowity koszt wynosi 2 155 003 zł (ponad 876 tysięcy zł pożyczka z WFOŚiGW, a 1 278 985 zł środki własne).


 

Gmina chce także wybudować wodociąg w części ul Koziegłowskiej we Włodowicach. Inwestycja będzie kosztowała 116 tysięcy 791 zł (pożyczka z WFOŚiGW 83 781 zł, reszta to środki własne).


 

Termomodernizacji doczeka się budynek administracyjno-biurowy we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28. Kosztować to będzie 583 749 zł, ale ponad 403 tysiące złotych stanowić będą środki unijne (środki własne ponad 180 tysięcy zł).


 

Gmina przeznaczy 27 733, 40 zł na budowę zjazdu przy jednej z działek w Rzędkowicach. Podobną kwotę (nieco ponad 26 tysięcy zł) Włodowice przeznaczą na dotację celową (na pomoc finansową) dla przebudowy chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie. Mniej, bo 17 615 zł kosztować będzie budowa chodnika w Skałce (przy ul. Świerkowej).


 

Wśród mniejszych inwestycji, które realizowane będą ze środków własnych znalazły się: przebudowa ulic Ogrodowej, Polnej i Kościelnej w Górze Włodowskiej (24 tysiące zł), przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej we Włodowicach (16 tysięcy zł), budowa oświetlenia na działkach w Górze Włodowskiej, przy ul. Żareckiej (blisko 18 tysięcy zł), budowa chodnika (alejki) w Rudnikach (15 395,54 zł), ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap I (ponad 18 634 zł). Ze środków własnych (ponad 36 tysięcy zł) zostanie także zrealizowana inwestycja polegająca na budowie oświetlenia ulicznego od ul. Ogrodowej do Cmentarnej we Włodowicach (etap I).


 

200 tysięcy zł (środki własne), to kwota jaka zostanie przeznaczona na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W tym wypadku chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną w Rzędkowicach (zakup samochodu).


 

W tym roku przebudowana zostanie również ul. Krótka i Turystyczna w Morsku (całość kosztować będzie ponad 348 tysięcy zł, z czego ponad 221 tysięcy złotych stanowić będą środki unijne). Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach ma kosztować 873 857 zł (742 778 zł stanowić mają środki unijne).


 

Przebudowa wraz z doposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury ma kosztować ponad 140 tysięcy złotych (z tego ponad 89 tysięcy stanowić mają środki unijne).


 

Wszystkie opisane wyżej wydatki są zaplanowane na ten rok.


 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I ZAGOSPODAROWANIE RYNKU


 

Nie zabraknie także inwestycji sztandarowych. Gmina chce zainwestować także w budowę instalacji fotowoltaicznych. Z tego projektu mogą ucieszyć się mieszkańcy. Jego całkowity koszt w tym roku wynosi 9 661 329 zł. Środki zewnętrzne, unijne stanowić będą 7 565 360 zł, a reszta to środki własne.


 

Kolejna i bardzo ważna inwestycja to zagospodarowanie terenu rynku we Włodowicach. W tym roku na ten cel gmina przeznaczy z własnych środków 2 miliony złotych. Inwestycja była długo oczekiwana przez mieszkańców. Po długich i żmudnych przygotowaniach prace ruszyły pełną parą, a teren został ogrodzony. Inwestycja wiąże się nie tylko z zerwaniem starej nawierzchni i położeniem nowej kostki brukowej, czy ustawieniem kilku ławek. Jak zaznaczają urzędnicy to cały szereg operacji na pierwszy rzut oka w ogóle niedostrzegalnych, jak chociażby przebudowa niektórych przyłączy wodociągowych, czy zmodernizowane instalacji telekomunikacyjnej.

Nawierzchnię stanowić będą płytki w spokojnych pastelowych kolorach, rozchodzących się promieniście od środka placu. Do tego postawione zostaną półokrągłe wiaty przystankowe z funkcją rekreacyjną, bariery ochronne. Uroku temu miejscu nada z pewnością mała architektura jak lampy, kosze, stojaki na rowery, ławki, czy gustowny zegar kolumnowy. Zaprojektowana jest także płyta upamiętniająca posiadanie przez Włodowice praw miejskich. Wymieniona ma zostać nawierzchnia bitumiczna na drogach gminnych oraz chodniki dookoła rynku.


 

Łącznie na inwestycje w gminie Włodowice w 2019 roku przeznaczonych zostanie ponad 18 milionów 333 tysiące zł. Z tego z środków własnych gmina planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 6 milionów 883 tysiące zł. Ponad 9 milionów złotych stanowić mają środki unijne, a ponad 2 miliony 426 tysięcy złotych pożyczki z WFOŚiGW.


 

NIE OBYŁO SIĘ BEZ DYSKUSJI


 

- Radni: Mariusz Boniszewski, Krzysztof Sobólski oraz Emilia Stróżecka podnosili problemy wymagające dogłębnej dyskusji. Argumentem podniesionym przez Radnego Mariusza Boniszewskiego był brak opinii Komisji Budżetowej, która obradowała już dwukrotnie, lecz podczas tych posiedzeń nie wypracowała żadnego stanowiska oraz nie przedłożyła Radzie wymaganej przepisami prawa opinii komisji lub wniosku komisji do projektu budżetu. Tak naprawdę do dziś nie zamknięto obrad Komisji Budżetowej, której przewodniczącym jest Radny Witold Zacłona. Być może dlatego nie sporządzono jeszcze żadnego protokołu z jej posiedzeń. Nie wiadomo również kto jest wiceprzewodniczącym tej komisji. Nie umożliwiono Radnym złożenia poprawek do projektu uchwały budżetowej, gdyż nadeszła godzina 10.00 i rozpoczęła się IV Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Włodowice. Na podstawie Regulaminu Rady Gminy Włodowice Komisja Budżetowa powinna przygotować opinie lub wniosek o planie budżetu i przekazać go Radzie Gminy. Tymczasem stałe komisje Rady Gminy Włodowice zwoływane są (po raz drugi z rzędu) w dniu obrad Sesji - na 2 godziny przed obradami Sesji Rady Gminy Włodowice, co uniemożliwia radnym uzyskanie rzetelnych i wyczerpujących informacji niezbędnych do dyskusji i podjęcia decyzji, szczególnie w sprawach tak ważnych jak finanse Gminy Włodowice. W sposób pochopny zwoływane komisje wykluczają istotę rzetelnej pracy radnego. Radny Krzysztof Sobólski głośno poparł wniosek formalny o przesunięcie obrad nad uchwałą budżetową, gdzie ostateczny termin mija dopiero 31 stycznia, a więc można byłoby uchwałę budżetową doprecyzować w taki sposób, aby wszyscy Radni, poczuli się jej autorami. Radna Emilia Stróżecka podczas trwania sesji, próbowała zgłosić konieczność zaplanowania w budżecie „rezerwy” na inwestycje przy drogach powiatowych, takich jak przebudowa dróg i budowa chodników, jednak ta propozycja nie znalazła poparcia ani u Pani Skarbnik, ani u Pana Wójta. Ponadto wskazano na błędy występujące w Planie dochodów Gminy Włodowice na 2019r.: dwukrotnie w dochodach majątkowych występuje z niezrozumiałych przyczyn Dział „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”. Raz na kwotę 89.230,00zł, drugi raz na kwotę 9.685.106,00zł - napisali we fragmencie postu na swoim profilu na Facebooku Radni Rady Gminy Włodowice - Szansa na Rozwój (pisownia oryginalna).


 

Argumentowali oni także między innymi, że mieszkańcy gminy nie zostali poinformowani przez wójta Adama Szmukiera o założeniach projektu budżetu na 2019 rok, ani o kierunkach polityki społecznej i gospodarczej.


 

WÓJT ODPIERA WSZELKIE ZARZUTY


 

- Dzisiejsza sesja ma charakter wyjątkowy, bo przyjmujemy jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy dokument, którym jest projekt budżetu na przyszły rok. Projekt budżetu był przedłożony wysokiej radzie w przewidzianym przez ustawę terminie, jak również był przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która poprzez przyjęcie stosownych dokumentów zatwierdziła (projekt -przyp. red.) jako zgodny z merytorycznym i nie wniosła żadnych zastrzeżeń – argumentował jeszcze w czasie obrad wójt Adam Szmukier.


 

- Jeżeli chodzi o tak ważne rzeczy jak inwestycje, to w każdym z sołectw inwestycje są przewidziane i będą wykonywane – dodał samorządowiec.


 

Wspomniał również o innych koniecznych wydatkach takich jak szkolnictwo, czy środki na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


 

- Staraliśmy się dokument ten przygotować optymalnie, zgodnie z naszymi możliwościami finansowymi. (…) Nieprzyjęcie budżetu generuje dalsze problemy, bo my po świętach od nowego roku chcemy już na podstawie tego budżetu np. załatwiać pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu na budowę wodociągu w Morsku – dodał wójt.


 

- Jeżeli macie pytania i wątpliwości (…) sesja dzisiaj wcale nie musi się skończyć o godzinie 15.00. Może się skończyć o godzinie 23.59. Uważam, że warto poświęcić czas – powiedział samorządowiec.


 

Dodatkowo jak podkreślano 30 listopada na stronie internetowej Urzędu Gminy, na stronie BIP zostało zamieszczone zarządzenie w sprawie projektu budżetu na 2019 rok. Projekt budżetu zawierał również uzasadnienie. Dostępne były także wszystkie objaśnienia, założenia do projektu budżetu jak również kierunki wykorzystania środków budżetowych.


 

Istotnie natomiast do projektu wdarł się błąd jak to określono w czasie obrad redaktorski i radni musieli przyjąć autopoprawkę.


 

- W dziale 900 w załączniku nr 1 zamiast nazwy kultura i ochrona dziedzictwa narodowego byłby napis gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Natomiast dział 921 pozostaje bez zmiany – mówił wójt.


 

- Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je radzie. Mogą komisje opiniować i mogą komisje wnioskować. (…) Przewodniczący Rady Gminy przekazuje takie wnioski wójtowi. Wójt na podstawie tych wniosków i opinii może dokonywać autopoprawek w budżecie. Tak mówi procedura budżetowa. Takich wniosków i takich opinii nie było w związku z tym nie ma tutaj podstaw do tego żeby twierdzić, że musiała taka być (prawdopodobnie chodziło o opinię – przyp. red.) - tłumaczyli przedstawiciele Urzędu Gminy.


 

W dalszej części wójt odniósł się do pytania o rezerwy w budżecie na inwestycje przy drogach powiatowych (przebudowa dróg i budowa chodników.


 

- Jeżeli powstanie taka potrzeba i wpłynie wniosek żeby współfinansować zadanie powiatowe to pewnie się nad tym pochylimy i z chęcią przystąpimy do takiego wniosku i w miarę sytuacji jaka się pojawi w budżecie będziemy przenosili środki na to zadanie – przyznał wójt Szmukier.


 

Monika Polak-Pałęga


 

Tomasz Urbański

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe