GMINA ZŁOŻY APELACJĘ OD WYROKU DOT. ZESPOŁU PAŁACOWEGO

  • 20.01.2019, 12:20
  • Tomasz Urbański
(Szczekociny) Podczas czwartej sesji Rady Miasta i Gminy w Szczekocinach, która odbyła się 28 grudnia, radni uchwalili budżet na 2019 rok. Wydatki inwestycyjne, stanowiące blisko 17% wszystkich wydatków gminy, zaplanowano na kwotę ponad 5,8 miliona złotych. Obrady poświęcono wielu różnym tematom – między innymi planom burmistrza dotyczącym kadry urzędniczej, problemom służby zdrowia, czy też pomysłowi utworzenia w Szczekocinach szkoły muzycznej. W grudniu w Sądzie Okręgowym w Częstochowie zapadł wyrok dot. zespołu pałacowego. Zgodnie z nieprawomocnym orzeczeniem, gmina miałaby zapłacić 5 milionów byłemu dzierżawcy. Burmistrz stanowczo nie zgodził się z tym wyrokiem i zapowiedział, że gmina złoży apelację.

(Szczekociny) Podczas czwartej sesji Rady Miasta i Gminy w Szczekocinach, która odbyła się 28 grudnia, radni uchwalili budżet na 2019 rok. Wydatki inwestycyjne, stanowiące blisko 17% wszystkich wydatków gminy, zaplanowano na kwotę ponad 5,8 miliona złotych. Obrady poświęcono wielu różnym tematom – między innymi planom burmistrza dotyczącym kadry urzędniczej, problemom służby zdrowia, czy też pomysłowi utworzenia w Szczekocinach szkoły muzycznej. W grudniu w Sądzie Okręgowym w Częstochowie zapadł wyrok dot. zespołu pałacowego. Zgodnie z nieprawomocnym orzeczeniem, gmina miałaby zapłacić 5 milionów byłemu dzierżawcy. Burmistrz stanowczo nie zgodził się z tym wyrokiem i zapowiedział, że gmina złoży apelację.


 

Na początku obrad burmistrz Jacek Lipa przedstawił radnym i osobom zgromadzonym na sesji sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Obejmowało ono okres od 22 listopada do 27 grudnia. Jedną z kwestii, którą w tym punkcie posiedzenia poruszył burmistrz był wyrok w sprawie dotyczącej zespołu pałacowo-parkowego w Szczekocinach toczącej się w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. 11 grudnia zapadł nieprawomocny wyrok, zgodnie z którym gmina miałaby zapłacić powodowi ponad 5 milionów złotych tytułem zwrotu nakładów byłemu dzierżawcy zespołu pałacowego. Jak poinformował burmistrz, gmina złoży apelację od tego wyroku.


 

KILKANAŚCIE TYSIĘCY KOSZTOWAĆ BĘDZIE ORGANIZACJA WOŚP


 

Po przedstawieniu przez Jacka Lipę sprawozdania, radni oraz uczestniczący w sesji sołtysi, jak również mieszkańcy, mogli zadawać pytania odnoszące się do informacji przedstawionych przez burmistrza. Jako pierwsza głos zabrała wiceprzewodnicząca rady Teresa Niechciał. Pytała jakie zadania inwestycyjne dla Szczekocin zostały ujęte w budżecie powiatu oraz jakie koszty poniesie gmina w związku z organizacją Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na pytania radnej, burmistrz wymienił remont drogi w Ołudzy, jako jedno z zadań, które planuje zrealizować powiat. Jeśli natomiast chodzi o tegoroczny WOŚP, to gmina ma wydać na ten cel ok. 15 tysięcy złotych. Burmistrz nadmienił też, że w ubiegłych latach kwota ta była wyższa.


 

- Miejmy świadomość, że na całość zobowiązań, które bierze na siebie gmina są również czynności techniczne, jak dowóz czegoś, przywóz sceny itd. To są środki, które składają się na całą kwotę zaangażowania po stronie gminy. W tym przypadku zdecydowaliśmy się na pełen profesjonalizm w obszarze organizacji tego przedsięwzięcia, zdecydowaliśmy się przenieść je, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników, na teren przy zespole szkół. Po naszej stronie są niższe koszty, jeżeli chodzi o organizację tego przedsięwzięcia. Scena będzie wynajęta od profesjonalnego usługodawcy, również taka sama formuła, jeśli chodzi o nagłośnienie – wyjaśniał podczas grudniowej sesji burmistrz Jacek Lipa. Zwrócił również uwagę na wynagrodzenie gwiazdy wieczoru, którą będzie zespół Wawele. Ma ono wynieść do 5,5 tysiąca złotych, choć za tego typu występy wykonawca inkasuje ok. 10 tysięcy. Imprezę finansować ma Ośrodek Kultury w ramach bieżącej działalności, a w jego budżecie są zabezpieczone środki na ten cel. Przy temacie organizacji WOŚP burmistrz mówił również o koniecznej – w jego ocenie – rewizji działalności instytucji kulturalnych na terenie gminy.


 

- Oczywiście jak państwa informowałem na posiedzeniu komisji te budżety, nie tylko MGOKiS, jak również biblioteki w mojej ocenie muszą ulec gruntownej rewizji. Rewizji, która będzie polegała na wzmocnieniu oferty programowej o dodatkowe inicjatywy, których do tej pory nie było. (...) Sądzę, że należy w samej strukturze wydatków dokonać gruntownych modyfikacji celem przekazania większej puli pieniędzy na działalność statutową związaną z organizacją imprez. W tym obszarze również wykazuję duże zainteresowanie merytoryczne, chciałbym przygotować taki harmonogram imprez sportowo-kulturalno-oświatowych na rok 2019, który uniemożliwiłby organizację kilku imprez w jednym dniu. Nie chciałbym takiej sytuacji i do tego dążę, żeby takie sytuacje nie miały miejsca – informował burmistrz.


 

Anna Seweryn pytała Jacka Lipę o współpracę z kapelmistrzem prowadzącym orkiestrę dętą z Rokitna oraz o to, czy powiat przewiduje modernizację drogi od Ołudzy do Rokitna, ale nie w jej fragmencie, tylko do samego Rokitna. Jak odpowiedział burmistrz, zadanie inwestycyjne, o które pytała radna ujęte zostało w budżecie powiatu. Jeśli z kolei chodzi o współpracę z kapelmistrzami z terenu całej gminy, to burmistrz wyraził nadzieję na wzmocnienie współpracy gminy z orkiestrami dętymi w kolejnych latach. Zdaniem burmistrza Lipy, gmina powinna z większym zaangażowaniem działać na rzecz rozwoju orkiestr dętych i pasji muzycznych mieszkańców. Radny Andrzej Drej pytał o sprawę sądową dotyczącą pałacu oraz o przeniesienie organizacji Finału WOŚP z rynku, gdzie dotychczas impreza była organizowana. Póki co gmina wystąpiła o pisemne uzasadnienie wyroku częstochowskiego sądu, celem złożenia apelacji od orzeczenia, które zapadło w grudniu. Jak poinformował Jacek Lipa, Jacek Mroziński nie będzie już radcą prawnym w tutejszym urzędzie. Dalej to zadanie ma realizować inna kancelaria prawna.


 

Powodem przeniesienia tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z rynku do zespołu szkół miało być bezpieczeństwo mieszkańców, uczestniczących w corocznej imprezie. Zdaniem burmistrza dotychczasowa lokalizacja imprezy nie gwarantowała wystarczającego bezpieczeństwa.


 

PRACOWNICY URZĘDU POD LUPĄ BURMISTRZA


 

Teresa Niechciał pytała o sprawy kadrowe urzędu. Wiceprzewodnicząca chciała się dowiedzieć, czy burmistrz planuje zmiany, czy może wszystko pozostanie tak, jak dotychczas. Jacek Lipa zapowiedział, że zamierza wprowadzić nową organizację pracy w urzędzie. Zmianie uległ również regulamin pracy i jej godziny. Burmistrz podkreślał, że zmiany dokonywane z dnia na dzień są złymi zmianami. Dlatego do wprowadzenia jakichkolwiek zmian potrzebny jest czas, a decyzje burmistrza powinny zostać poprzedzone analizą obecnej sytuacji kadrowej w urzędzie. Jak zapewniał burmistrz, zatrudnienie jak dotąd nie wzrosło. Zdaniem burmistrza stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczekocinach jest wystarczający. Redukowane mogą być stanowiska , jak to określił „bezproduktywne”.


 

REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I PLANY UTWORZENIA SZKOŁY MUZYCZNEJ


 

Jacek Lipa zastanawia się również nad utworzeniem szkoły muzycznej I stopnia lub klasy specjalnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczekocinach. Wprowadzenie w życie tego pomysłu uzależnione jest jednak od zainteresowania dzieci i młodzieży kształceniem muzycznym na terenie gminy. Burmistrz zapowiedział, że na stronie internetowej gminy ma się pojawić ankieta badająca zainteresowanie młodych uczęszczaniem na tego typu zajęcia.


 

Podczas grudniowej sesji rozmawiano również o remontach placówek oświatowych na terenie gminy. Burmistrz Jacek Lipa tłumaczył, że gmina musi teraz ponieść pewne koszty wynikające z niewystarczającego dofinansowania w latach ubiegłych. Włodarz mówił między innymi o dewastacji budynku przedszkola – zniszczonych schodach z tyłu obiektu. Podjęcie działań w kierunku przeprowadzenia napraw jest niezbędne, m. in. ze względu na bezpieczeństwo.


 

U PODSTAW POPRAWY SŁUŻBY ZDROWIA LEŻY KONIECZNY WZROST WYDATKÓW


 

Ważnym tematem poruszonym podczas sesji Rady Miasta i Gminy w Szczekocinach była również służba zdrowia. Spośród wielu różnych problemów, palącym kłopotem jest zbyt mała liczba lekarzy i pielęgniarek. Zdaniem Jacka Lipy, gmina powinna postarać się przyciągnąć nowych lekarzy na teren Szczekocin. Organizacja służby zdrowia nie jest kwestią łatwą, a zależy np. od kontraktowania, jak również spełniania przez placówki określonych wymogów. I oczywiście – jak w każdej innej dziedzinie – dużą rolę odgrywają tutaj kwestie finansowe.


 

- Cieszy mnie to, że pogotowie ratunkowe wzmacnia swoje możliwości organizacyjne poprzez zakup nowoczesnej karetki, ale smuci mnie to, że mamy coraz mniej lekarzy, ratowników medycznych, którzy są gotowi pracować tutaj w Szczekocinach. To jest smutna informacja, bo ona dotyczy nas wszystkich. Ale wierzcie mi państwo, działam bardzo zdecydowanie w obszarze służby zdrowia i mam na uwadze wielką troskę o rozwój nie tylko podstawowej opieki zdrowotnej, ale wprowadzenia na terenie gminy Szczekociny nocnej i świątecznej opieki medycznej. Jest to wszystko możliwe, ale naprawdę apeluję do wszystkich państwa, żeby nie ulegać zbyt dużym emocjom w tym obszarze. Bo tutaj nie liczą się emocje, sympatie, antypatie, tylko liczy się rachunek ekonomiczny – mówił burmistrz J. Lipa. Sprowadzenie nowych lekarzy, uzależnione jest od zaoferowania im godnych zarobków. Należy przy tym wziąć pod uwagę występujący na rynku deficyt specjalistów. Jak przekonywał burmistrz to, co gmina może w tym zakresie zrobić, to zwiększenie wydatków, aby przyciągnąć do gminy specjalistów.


 

PRZYWRÓCENIE FILII PUP LEŻY PO STRONIE POWIATU


 

Wśród licznych tematów poruszanych na sesji i pytań kierowanych do burmistrza, pojawiły się również kwestie dotyczące audytu w urzędzie oraz szans na przywrócenie filii PUP w Szczekocinach. Jacek Lipa wyjaśniał, że audyt rozpocznie się w styczniu. Przeprowadzić go ma pracownik Najwyższej Izby Kontroli. Oprócz tego, w 2019 roku urząd ma również kontrolować Regionalna Izba Obrachunkowa. Burmistrz nadmienił, że nie chciałby doprowadzić do sytuacji, w której pracownicy urzędu będą kontrolowani jednocześnie przez oba organy.


 

Przywrócenie filii urzędu pracy jest zadaniem powiatu, a nie kompetencją gminy. Burmistrz rozmawiał już na ten temat z Pawłem Sokołem z Zarządu Powiatu. - Chciałem dodać jeszcze jedno, jeżeli chodzi o otoczenie Powiatowego Urzędu Pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy jest powiatowa rada zatrudnienia. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będę jako jedyny burmistrz członkiem tej rady. Otrzymałem taką propozycję, przyjmę ją. To stworzy również dodatkowe, do tej pory niewykorzystywane możliwości dla naszej społeczności lokalnej, ale również całego powiatu – mówił J. Lipa.


 

Burmistrz był pytany, czy gmina może coś zrobić z zaniedbanym, prywatnym budynkiem przy runku. Budynek nie stanowi dobrej wizytówki Szczekocin i ma negatywny wpływ na estetykę centrum gminy. Gmina nie może inwestować w nie swój obiekt – odparł burmistrz. Zapowiedział, że postara się powziąć dokładniejsze informacje, czy istnieją jakieś formuły, by rozdysponować środki publiczne w strefie prywatnej własności, choć wydaje mu się to niemożliwe. Jacek Lipa pytany o lepszą komunikację z mieszkańcami zapowiedział, że w styczniu rozpoczną się cykliczne spotkania z mieszkańcami. Nie będą one organizowane jedynie raz na kilka lat przy okazji wyborów. „Ja jestem dla mieszkańców, nie na odwrót” – podsumował burmistrz.


 

Gmina – działając odpowiedzialnie - powinna być przygotowana na zapłacenie roszczeń finansowych dotyczących Zespołu Pałacowo-Parkowego, które – zdaniem Jacka Lipy – są efektem podejmowanych w ubiegłych latach decyzji. Po pierwsze burmistrz zapewniał, że gminie nie grozi destabilizacja finansowa, a ponadto istnieją „skuteczne instrumenty finansowe”, które umożliwią godne wyjście z tej trudnej sytuacji. Jak mówił, jego zadaniem jest również dołożenie wszelkich starań, by kwota 5 milionów uległa zmianie – burmistrz nie zgadza się na to, by zapłacić tak dużą sumę.


 

BUDŻET PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE


 

W tegorocznym budżecie Szczekocin dochody wynoszą 35.338.187 zł, a wydatki 34.881.187 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 457 tysięcy złotych ma zostać przeznaczona na spłatę kredytów.


 

Na inwestycje gmina zamierza przeznaczyć dokładnie 5.872.178 zł, co stanowi 16,8% wszystkich wydatków w 2019 roku.


 

Po stronie dochodów największe wpływy do gminnego budżetu zaplanowano ze zwrotu podatku VAT (300 tysięcy), podatków (np. od nieruchomości, rolnego, leśnego, wpływy z podatku dochodowego – w sumie ponad 12 milionów złotych) oraz części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej (łącznie 8,8 miliona złotych). W dziale oświata i wychowanie zaplanowano w dochodach ponad 616 tysięcy złotych (na tę kwotę składają się między innymi dotacje celowe ze środków europejskich, wpływy z opłat za wyżywienie dzieci, dotacje celowe z budżetu państwa). Niewiele mniej dochodów przewidziano w dziale pomoc społeczna – 611 tysięcy złotych (są to w głównej mierze dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy).


 

Największe kwoty po stronie dochodów znalazły się w dziale rodzina – tutaj dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze wynieść mają niewiele ponad 4 miliony złotych, a dochody po stronie świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na ponad 2,9 miliona złotych.


 

Prawie 5,2 miliona złotych dochodów gminy znalazło się w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Na tę kwotę składają się wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych, dotacje ze środków unijnych oraz wpłaty od mieszkańców na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim.


 

Na łączną kwotę 35.338.187 złotych dochodów składają się: 13,9 milionów dochodów własnych, 8,8 milionów subwencji, 8 milionów dotacji z budżetu państwa, 3,3 miliona złotych z dotacji ze środków europejskich, ponad 1 milion złotych środków na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł. Wśród dotacji wymienić można również dotacje celowe z samorządu województwa w kwocie 74.250 tysięcy złotych oraz dotacje celowe z powiatu w wysokości 1.200 złotych.


 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LWIĄ CZĘŚCIĄ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH


 

Po stronie wydatków majątkowych, najdroższą tegoroczną inwestycją w Szczekocinach będzie budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim, obejmującym Irządze, Łazy, Porębę, Sosnowiec, Szczekociny oraz Zawiercie. Na to przedsięwzięcie zaplanowano w tegorocznym budżecie Szczekocin prawie 4,5 miliona złotych.


 

Następnymi kosztownymi inwestycjami w Szczekocinach będzie przebudowa ul. Ogrodowej etap II za 350 tysięcy złotych oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno-Kresy, która ma kosztować 174 tysiące złotych. Przebudowa infrastruktury komunikacyjnej w centrum Szczekocin kosztować ma 135 tysięcy, a przebudowa infrastruktury rekreacyjnej – 30 tysięcy złotych.


 

W tym roku zaplanowano również „mniejsze” (pod względem kosztów) inwestycje, takie jak: odbudowa stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu za 20 tysięcy, opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Polnej za 60 tysięcy, przebudowę ul. Kochowskiego za 50 tysięcy, przebudowa drogi gminnej w Drużykowie – wykonanie chodnika za 50 tysięcy, budowa wiaty przystankowej w Ołudzy za 15 tysięcy złotych.


 

Gmina ma przeznaczyć 30 tysięcy złotych na dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup samochodu do przewozu uczniów z niepełnosprawnością oraz 100 tysięcy złotych dotacji dla KZB na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny – Osiedle wypoczynkowo-mieszkaniowe w kierunku Bógdału. Oprócz tego w budżecie zaplanowano dotację dla powiatu zawierciańskiego w wysokości 20 tysięcy złotych na budowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej w Goleniowach.


 

Modernizacji mają zostać poddane budynki: Szkoły Podstawowej nr 1 (kwota 80 tysięcy złotych) oraz Przedszkola w Szczekocinach (40 tysięcy złotych). Po 15 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na modernizację sieci elektrycznej w piwnicy budynku przedszkola oraz na remont ogrodzenia od strony południowej na placu przedszkolnym.


 

W tegorocznym budżecie znalazło się również kilka inwestycji pochodzących z funduszu sołeckiego. Są to: modernizacja drogi gminnej Rokitno – Kresy – wykonanie nakładki asfaltowej (38.309 zł), budowa sieci wodociągowej w Starzyny – Kolonia – opracowanie map do celów projektowych (18.710 zł), budowa placu zabaw w Grabcu (16.667 zł) oraz w Ołudzy (19.497 zł).


 

Wśród wydatków w tegorocznym budżecie znalazły się również: 25 tysięcy złotych na zakup i montaż Cyfrowego Systemu Konferencyjnego do Sali Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, 20 tysięcy na budowę ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach – etap II oraz 70 tysięcy, które kosztować ma modernizacja boiska przy ul. Śląskiej.


 

Wszystkie wydatki majątkowe w tym roku opiewają na łączną kwotę 5.872.178 złotych, z czego 1,4 miliona to środki własne gminy, a 3,2 miliona złotych to środki z budżetu Unii Europejskiej.


 

Podczas grudniowej sesji radni byli jednogłośni w sprawie budżetu, przyjmując go 15 głosami „za”.


 

Edyta Superson


 

Tomasz Urbański

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu kurierzawiercianski.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe