Regulamin

Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Portal www.kurierzawiercianski.pl i www.gazetamyszkowska.pl to portale o charakterze informacyjnym i publicystycznym. Wydawcą jest firma MyszPress s.c. , z siedzibą w Myszkowie 42-300 ul. Sikorskiego 53/3 , wpisana do bazy przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5771899142 REGON 240252997.

2. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady korzystania z portalu www.gazetamyszkowska.pl i www.kurierzawiercianski.pl, w tym określa zasady umieszczania komentarzy i informacji, zamieszczania ogłoszeń i wpisów do katalogu firm.

3. Wszyscy użytkownicy portalu są zobowiązani przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie oraz korzystać z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.

4. Wszelkie prawa do portalu i jego zawartości (logo, zdjęcia, grafika, teksty, oprogramowanie i pozostałe elementy chronione prawem) należą do Wydawcy.

5. Korzystanie przez użytkowników z portalu oraz z materiałów udostępnianych w portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku na mocy ustawy o prawie autorskim oraz ustawy o ochronie baz danych.

6. Użytkownicy mogą umieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do treści zawartych w portalu pod warunkiem podania źródła materiału oraz, że ich strony nie naruszają przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

II. Zamieszczanie komentarzy

1. Umieszczający komentarze są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z serwisu, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej.

2. Zabrania się korzystania z serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Treść komentarzy nie może naruszać praw innych osób, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych.

2.1. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

2.2. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień regulaminu przez Umieszczającego komentarz Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do serwisu, komentarzy, wypowiedzi, wpisów lub opinii na forum dostępnym w serwisie na okres do 1 miesiąca lub całkowicie pozbawić tej możliwości.

2.3. Jeżeli naruszenie niniejszego regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Komentujący będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec operatora, użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów zastępstwa procesowego.

2.4. Treść komentarzy nie może służyć kryptoreklamie lub reklamie jawnej jakichkolwiek produktów czy usług komercyjnych.

III. Katalog firm

1. Wpisu do katalogu może dokonać każda firma lub podmiot gospodarczy prowadzący działalność na terytorium Polski.

2. Rejestracja w katalogu firm oraz utrzymanie miesięcy jest bezpłatne, o ile dopuszcza to aktualny cennik usługi. Użytkownik może skorzystać z wersji premium (płatnej poprzez platformę Przelewy24) dla promowania firmy na dłuższy czas.

3. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów dokonanych przez użytkowników portalu do katalogu firm, w szczególności za aktualność podanych danych.

4. Wydawca portalu zastrzega prawo do usunięcia dowolnego wpisu bez podania przyczyny.

IV. Ogłoszenia

1. Dodawanie ogłoszeń na łamach portalu www.gazetamyszkowska.pl i www.kurierzawiercianski.pl jest bezpłatne, jeżeli nasze serwisy dopuszczają promocyjne publikowanie ogłoszeń bezpłatnie. O tym, które usługi są w jakim okresie bezpłatne decyduje Wydawca. Użytkownik może skorzystać z wersji premium (płatnej poprzez platformę Przlewy24) dla publikacji ogłoszenia.

2. Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania ogłoszeń w odpowiednich kategoriach.

3. Ogłoszenie może być umieszczone na okres 7, 14 lub 30 dni i okresy dłuższe wymienione w cenniku.

4. W przypadku, gdy ogłoszenie traci ważność może być usunięte na prośbę ogłoszeniodawcy wysłaną na adres [email protected] dla serwisu www.gazetamyszkowska.pl i [email protected] dla serwisu www.kurierzawiercianski.pl wraz z numer ID ogłoszenia.

5. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, pomawiające czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.

6. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, ani za skutki związane z publikacją ogłoszenia.

7. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszeń oraz do usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

V. Subskrypcja gazetamyszkowska.pl lub kurierzawiercianski.pl bez reklam

1. Subskrypcja gazetamyszkowska.pl i kurierzawiercianski.pl bez reklam umożliwia korzystanie w pełni z serwisu informacyjnego bez udziału materiałów reklamowych publikowanych na portalu.

2. Użytkownik może wykupić subskrypcję na okres 30 dni w cenie 9,90 zł, dokonując rejestracji na portalu eluban.pl poprzez zakładkę „Zarejestruj się”. Po dokonaniu płatności i jej potwierdzeniu przez platformę Przelewy24 (operatora płatności) subskrypcja zostanie aktywowana. 7 dni przed końcem opłaconego okresu Użytkownik zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji drogą mailową na adres mailowy podany w procesie rejestracji. Po upływie opłaconego okresu subskrypcji, subskrypcja wygasa.

VI. Odpowiedzialność

1. Wydawca portalu dokłada wszelkich starań, aby materiały prezentowane na portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Dane publikowane na portalu pochodzą ze sprawdzonych, wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według wiedzy współpracujących z redakcją dziennikarzy są rzetelne.

2. Prezentowane na portalu poglądy i opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

3. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wydawca portali www.gazetamyszkowska.pl i www.kurierzawiercianski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z zasobów portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami niniejszych regulaminów.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminach. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

3. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminów i je akceptuje.


 


 

Dodatkowe regulaminy:

 • Regulamin świadczenia usługi gazetamyszkowska.pl i kurierzawiercianski.pl bez reklam

1. Subskrypcja gazetamyszkowska.pl i kurierzawiercianski.pl bez reklam umożliwia korzystanie w pełni z serwisu informacyjnego www.gazetamyszkowska.pl i www.kurierzawiercianski.pl bez udziału materiałów reklamowych publikowanych na portalu. W subskrybowanej wersji portalu nie występują materiały reklamowe za wyjątkiem treści sponsorowanych.

2. Użytkownik może wykupić subskrypcję dokonując rejestracji na portalu gazetamyszkowska.pl lub kuriezawiercianski.pl poprzez zakładkę „Zarejestruj się”. Po dokonaniu płatności i jej potwierdzeniu przez platformę Przelewy24 (operatora płatności) subskrypcja zostanie aktywowana. 7 dni przed końcem opłaconego okresu Użytkownik zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji drogą mailową na adres mailowy podany w procesie rejestracji. Po upływie opłaconego okresu subskrypcji, subskrypcja wygasa.

3. Usługi PŁATNOŚCI przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl. Usługa gazetamyszkowska.pl i kurierzawiercianski.pl bez reklam zostanie aktywowana tylko w przypadku potwierdzenia przez system Przelewy24.pl procesu dokonania płatności. Czas akceptacji może trwać do 48 godzin w dni robocze. W pozostałych kwestiach dotyczących obsługi płatności obowiązują regulaminy:

4. Podmiotem świadczącym Usługę PŁATNOŚCI na rzecz Użytkowników jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected] lub [email protected] Reklamacja powinna zawierać:

 • oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,

 • dokładny opis przedmiotu reklamacji.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

7. Usługodawca:
MyszPress s.c.

42-300 Myszków ul. Sikorskiego 53/3

nip 5771899142 regon 240252997

8. Faktura VAT za usługę eluban.pl bez reklam w formie PDF zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu „Darmowe czy Premium” w zakładce Premium, w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności. MyszPress s.c. jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie podane ceny w cennikach są cenami brutto.

9. Gdy subskrypcja gazetamyszkowska.pl lub kurierzawiercianski.pl bez reklam nie jest aktywna przez 48 godzin (w dni robocze) od daty dodania pomimo poprawnego wypełnienia formularza i dokonania płatności, proszę o kontakt [email protected] lub [email protected], celem złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych.

10. Dane kontaktowe:

MyszPress s.c.

42-300 Myszków ul. Sikorskiego 53/3

nip 5771899142 regon 240252997

11. Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionej usługi.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionej usługi.

Typowa procedura skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy jest następująca:

Wypełnij formularz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Gotowy do wypełnienia formularz można pobrać w formie gotowej do wydrukowania tutaj: formularz-odstapienie-od-umowy.pdf

Alternatywnie oświadczenie można sporządzić także formułując je własnymi słowami ("Oświadczam, że odstępuję od zakupu następujących przedmiotów...") - nie zapomnij podać danych zamówienia oraz danych kontaktowych, abyśmy mogli Cię zidentyfikować.

Wypełniony formularz z oświadczeniem prześlij do nas mailem na adres: [email protected] lub [email protected]

Po otrzymaniu formularza odstąpienia sprawdzimy jego zgodność oś i w przypadkach nie pozostawiających wątpliwości zrealizujemy przelew zwrotny wybranym kanałem płatności lub na wskazane konto bankowe.

Zwrot poniesionych kosztów na rzecz Użytkownika następuje niezwłocznie po weryfikacji formularza odstąpienia od umowy i obliczany jest z uwzględnieniem obniżenia wartości zwracanej usługi/subskrypcji, czyli kwotę opłaconą pomniejszymy o wykorzystany czas subskrypcji.


 

 • Regulaminy uzupełniające:

Procedura reklamacyjna

 1. Cel i zakres procedury
  Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zrealizowanych usług świadczonych w witrynie www.gazetamyszkowska.pl i www.kurierzawiercianski.pl. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

 2. Właściciel serwisów odpowiada za:

 • kontrolę jakości realizowanych usług,

 • analizowanie przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych,

 • przyjęcie reklamacji,

 • rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji na poziomie formalnym oraz merytorycznym

 • ustalenia formalne i merytoryczne z klientem,

 • przebieg procesu ustalonego z klientem,

4. Przebieg procesu reklamacji

1. Przyjęcie reklamacji przesłanej na formularzu pobranym ze strony www.gazetamyszkowska.pl lub www.kurierzawiercianski.pl i wypełnionym przez klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres [email protected] lub [email protected]).
2. Rejestracja reklamacji.
3. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym:
a. Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej
lub
b. Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
4. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi a. Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
5. Kontakt z klientem w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii ustalonej propozycji rekompensaty 7. Zamknięcie procesu reklamacji
8. Podjęcie działań korygujących

5. Terminy
1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia realizowanej usługi.
2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych to uznaje się ją za uznaną.

6. Dokumenty związane z funkcjonowaniem procedury

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) nazwę/imię i nazwisko Użytkownika;
b) adres siedziby/zamieszkania Użytkownika;
c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
e) oczekiwania Użytkownika wobec gazetamyszkowska.pl lub kurierzawiercianski.pl

Dokument „Formularz reklamacji usługi”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Procedury reklamacyjnej udostępniony poniżej w formie pliku pdf lub Microsoft Word należy wydrukować, wypełnić i przesłać podpisany skan na adres mailowy [email protected] lub [email protected]


 

Regulamin świadczenia usługi Wpisy firmowe Premium - Katalog firm

1. Jeśli w polu "Opis firmy" znajdą się dane kontaktowe w postaci telefonu, adresu e-mail lub strony internetowej, administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z listy lub usunięcia fragmentu jego treści. Dane należy wpisywać tylko w zakładce - Dane kontaktowe.

2. Wpis firmowy Premium może zostać poprawnie dodany do Katalogu Firm na portalu www.gazetamyszkowska.pl lub www.kurierzawiercianski.pl tylko w przypadku podania przez wypełniającego formularz „Darmowy czy Premium” kompletnych danych oraz dokonania płatności. W przypadku niewypełnienia wszystkich pól a także niedokonania płatności, usługa dodania podmiotu Premium do Katalogu Firm nie zostanie wykonana.

3. Usługi PŁATNOŚCI przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl. Usługa dodania wpisu firmowego Premium zostanie aktywowana tylko w przypadku potwierdzenia przez system Przelewy24.pl procesu dokonania płatności. Czas akceptacji może trwać do 48 godzin w dni robocze. W pozostałych kwestiach dotyczących obsługi płatności, obowiązują regulaminy:

4. Wpisy firmowe Premium publikowane są po zaksięgowaniu wpłaty.

5. Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

7. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected] lub [email protected]

8. Reklamacja powinna zawierać:

 • oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,

 • dokładny opis przedmiotu reklamacji.

9. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

10. Firma sprzedająca usługę:
MyszPress s.c.

42-300 Myszków ul. Sikorskiego 53/3

nip 5771899142 regon 240252997

11. Faktura VAT za usługę Premium w formie PDF zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu „Darmowe czy Premium” w zakładce Premium, w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności. MyszPress s.c. jest czynnym płatnikiem VAT. Wszystkie ceny podawane w cennikach są cenami brutto.

12. Gdy wpis firmowy Premium nie jest aktywny przez 48 godzin (w dni robocze) od daty dodania pomimo poprawnego wypełnienia formularza i dokonania płatności, proszę o kontakt z [email protected] lub [email protected], celem złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych.

13. Dane kontaktowe: MyszPress s.c. 42-300 Myszków ul. Sikorskiego 53/3 nip 5771899142 regon 240252997 [email protected] lub [email protected]

 

Załączone pliki: