Kancelaria Prawno-Podatkowa

AM­STAR Kan­ce­la­ria praw­no- po­dat­ko­wa An­to­ni Sta­ro­wicz - ob­słu­ga praw­na, księ­go­wa, ka­dro­wo pła­co­wa, re­struk­tu­ry­za­cja przed­się­biorstw.   www.kancelariastarowicz.pl